Název: Stáž v zahraničí: vzdělávací zkušenost pro budoucí učitele
Další názvy: Educational stay abroad: improvement of experiences for teachers
Autoři: Prášilová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Koláříková, Dagmar
Oponent: Vondráková, Sylvie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7523
Klíčová slova: studijní pobyt v zahraničí;výměnný program;přínos pro vyučující;jazykové kompetence;TICE;FOS;interkulturalita ve výuce jazyků
Klíčová slova v dalším jazyce: study abroad;exchange programme;benefits for teachers;language competence;TICE;FOS;interculturality in language teaching
Abstrakt: Diplomová práce si pokládá otázky např.: Jaké jsou typy stáží? Jak dlouho může stáž trvat? Co je nutné splnit před odjezdem do zahraničí a následně po návratu? Jaké výměnné programy a organizace nabízejí výjezd do zahraničí budoucím či začínajícím učitelům? A samozřejmě nejdůležitější otázka: Jaký přínos získá jedinec, který stráví část svého studia v zahraničí? Tato diplomová práce specifikuje slovo stáž jako studijní pobyt, který je uskutečněn budoucími či začínajícími vyučujícími jazyků. Jde tedy o studijní pobyt v zemi, jejíž jazyk bude jedinec poté vyučovat.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis considers questions such as: What are the types of internships? How long can an internship last? What you must meet before you go abroad and after return? What exchange programs and organizations offer a trip abroad for future teachers or novice teachers? And of course the most important question: What benefits are available to an individual who spends part of their studies abroad? This thesis specifies the word internship as a research fellowship, which is carried by future or novice teachers of languages. It is therefore a study in a country whose language the individual will then teach.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Prasilova.pdfPlný text práce974,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prasilova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prasilova_oponent.PDFPosudek oponenta práce566,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prasilova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce475,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7523

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.