Název: Analýza ukazatele přidané hodnoty
Další názvy: Analysis of the Economic Value Added
Autoři: Fajta, Viktor
Vedoucí práce/školitel: Nový, Pavel
Oponent: Bárková, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7582
Klíčová slova: ekonomická přidaná hodnota;EVA;náklady;INFA;CAPM;finanční analýza;průměrné vážené náklady kapitálu;průměrné kapitálové náklady podniku;WACC;vlastní kapitál
Klíčová slova v dalším jazyce: economic value added;EVA;costs;INFA;capital asset pricing model;CAPM;financial analysis;weighted average cost of capital;WACC;equity
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá popisem a testováním postupů pro výpočet ekonomické přidané hodnoty EVA v České republice. První část je souhrnem používaných metod. Obsahuje výpočtové postupy pro stanovení parametrů, především nákladů na vlastní a cizí kapitál. Podrobně popsané jsou metody na určení nákladů na vlastní kapitál INFA a CAPM. Druhá část obsahuje analýzy EVA šesti českých podniků, které jsou doplněny vybranými poměrovými účetními ukazateli. Analýzy popisují finanční stabilitu podniků na základě EVA v rozmezí let 2007 až 2011. Jsou diskutovány vlivy jednotlivých parametrů na celkovou výši ukazatele a rozdíly způsobené použitím různých metod.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis describes and tests procedures for calculating economic value added EVA in the Czech republic. The first part is a summary of commonly used methods. It contains procedures for calculating parameters, especially the cost of equity and the cost of loan capital. The methods for determining the cost of equity CAPM and INFA are described in detail. The second part contains analyses of EVA of six czech companies. These analyses are complemented by selected financial ratios. The analyses describe the financial stability of the companies on base of EVA between the years 2007 and 2011, discuss the influence of parameters on the overall value of EVA and register differences caused by using variety of methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DPFIS_FAJTA_A10N0174P.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0174Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce413,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0174Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce565,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0174Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce208,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7582

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.