Název: Modelování v grafové nerelační databázi
Další názvy: Modeling in graph non-relational database
Autoři: Bečvář, Milan
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Zíma, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7596
Klíčová slova: grafové databáze;Neo4j;flexibilita;modelování;nerelační databáze;NOSQL
Klíčová slova v dalším jazyce: graph database;Neo4j;flexibility;modelling;non-relational database;NOSQL
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá nerelačními databázemi se zaměřením na grafové databáze a následným výběrem nejvhodnější z nich. Posléze je provedena analýza datového modelu EEG/ERP portálu a výběr vhodné podmnožiny. Následně je ve vybrané nerelační databázi navržen a implementován datový model. Nakonec je vybraná nerelační databáze otestována s databází relační a zhodnotí se dosažené výsledky, které vyhodnotily jako vhodnou nerelační databázi z hlediska flexibility a rychlosti vykonání dotazů právě Neo4j, a ta byla doporučena pro nasazení v rámci EEG/ERP portálu.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis looks into non-relational databases focused on graph databases and choice of the most suitable of them. After that, an analysis of EEG/ERP data model is made and suitable subset is chosen. Then a data model is designed and implemented in the selected non-relational database. Finally, the selected non-relational database is tested together with the relational one and the attained results are evaluated. Neo4j is evaluated as the suitable non-relational database from the viewpoint of flexibility and speed of executing queries. That is why it was recommended for deployment at EEG/ERP portal.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0094Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce283,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0094Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce350,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0094Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce174,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7596

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.