Title: Modelování v grafové nerelační databázi
Other Titles: Modeling in graph non-relational database
Authors: Bečvář, Milan
Advisor: Mouček, Roman
Referee: Zíma, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7596
Keywords: grafové databáze;Neo4j;flexibilita;modelování;nerelační databáze;NOSQL
Keywords in different language: graph database;Neo4j;flexibility;modelling;non-relational database;NOSQL
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá nerelačními databázemi se zaměřením na grafové databáze a následným výběrem nejvhodnější z nich. Posléze je provedena analýza datového modelu EEG/ERP portálu a výběr vhodné podmnožiny. Následně je ve vybrané nerelační databázi navržen a implementován datový model. Nakonec je vybraná nerelační databáze otestována s databází relační a zhodnotí se dosažené výsledky, které vyhodnotily jako vhodnou nerelační databázi z hlediska flexibility a rychlosti vykonání dotazů právě Neo4j, a ta byla doporučena pro nasazení v rámci EEG/ERP portálu.
Abstract in different language: This master thesis looks into non-relational databases focused on graph databases and choice of the most suitable of them. After that, an analysis of EEG/ERP data model is made and suitable subset is chosen. Then a data model is designed and implemented in the selected non-relational database. Finally, the selected non-relational database is tested together with the relational one and the attained results are evaluated. Neo4j is evaluated as the suitable non-relational database from the viewpoint of flexibility and speed of executing queries. That is why it was recommended for deployment at EEG/ERP portal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
A11N0094Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce283,12 kBAdobe PDFView/Open
A11N0094Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce350,38 kBAdobe PDFView/Open
A11N0094Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce174,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7596

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.