Název: Zajištění kvality webové hry Space Traffic
Další názvy: Quality Assurance for the Space Traffic web game
Autoři: Bořík, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Vaněček, Petr
Oponent: Geršl, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7598
Klíčová slova: kvalita;zajišťování softwarové kvality;testování;jednotkové testy;funkční testy;herní testy;testování použitelnosti;beta testy;Space Traffic;hra;webová hra;Starship Basic
Klíčová slova v dalším jazyce: quality;software quality assurance;testing;unit testing;functional testing;playtesting;usability testing;beta testing;Space Traffic;game;web game;Starship Basic
Abstrakt: Tato diplomová práce s názvem Zajištění kvality webové hry Space Traffic se zabývá studentský projektem vyvíjeným na Katedře informatiky a výpočetní techniky na Západočeské univerzitě. Cílem projektu Space Traffic je přilákat studenty středních škol ke studiu na Fakultě aplikovaných věd a prezentovat činnost studentů fakulty. Tato práce začíná obecným popisem zajišťování kvality. Je v ní popsáno co je kvalita a možné způsoby jak jí zajistit. Dále jsou popsány různé techniky testování a typy testů. V praktické části je popsán projekt Space Traffic, jeho historie, účel, výukové prvky, příspěvek autora a jak je zajišťována kvalita. Dále je popsán programovací jazyk pro programovatelné ovládání vesmírných lodí. V dalších kapitolách jsou uvedeny typy testů používaných ve Space Trafficu, plán na beta testování hry. V poslední části je pak shrnuta kvalita a funkčnost hry a doporučení pro další vývoj.
Abstrakt v dalším jazyce: This master's thesis called Quality Assurance for the Space Traffic web game deals with student's project developed at the Department of Informatics at the University of West Bohemia. The reasons for creation of project Space Traffic was effort get more high school students for studying at Faculty of Applied Sciences and present the work of current students. This work starts with general description of quality assurance. In this part is described the term of quality and the possible ways and methods how to ensure a quality in software products. In next part is review of testing techniques, testing strategies and different testing types. Practice part of work contains short description of project Space Traffic, its history, purpose, educational elements, contribution of author this work and how is ensure quality in this project. 5th chapter provides information about programming language Starship Basic used for programmable control of space-ships. In the following two chapters are written types of tests used in Space Traffic, their assessment and plan for beta testing. The last part contains quality and functionality summarization and the recommendations for further development
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_-_Pavel_Borik.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0053Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce600,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0053Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce573,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0053Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce185,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7598

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.