Title: Zajištění kvality webové hry Space Traffic
Other Titles: Quality Assurance for the Space Traffic web game
Authors: Bořík, Pavel
Advisor: Vaněček, Petr
Referee: Geršl, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7598
Keywords: kvalita;zajišťování softwarové kvality;testování;jednotkové testy;funkční testy;herní testy;testování použitelnosti;beta testy;Space Traffic;hra;webová hra;Starship Basic
Keywords in different language: quality;software quality assurance;testing;unit testing;functional testing;playtesting;usability testing;beta testing;Space Traffic;game;web game;Starship Basic
Abstract: Tato diplomová práce s názvem Zajištění kvality webové hry Space Traffic se zabývá studentský projektem vyvíjeným na Katedře informatiky a výpočetní techniky na Západočeské univerzitě. Cílem projektu Space Traffic je přilákat studenty středních škol ke studiu na Fakultě aplikovaných věd a prezentovat činnost studentů fakulty. Tato práce začíná obecným popisem zajišťování kvality. Je v ní popsáno co je kvalita a možné způsoby jak jí zajistit. Dále jsou popsány různé techniky testování a typy testů. V praktické části je popsán projekt Space Traffic, jeho historie, účel, výukové prvky, příspěvek autora a jak je zajišťována kvalita. Dále je popsán programovací jazyk pro programovatelné ovládání vesmírných lodí. V dalších kapitolách jsou uvedeny typy testů používaných ve Space Trafficu, plán na beta testování hry. V poslední části je pak shrnuta kvalita a funkčnost hry a doporučení pro další vývoj.
Abstract in different language: This master's thesis called Quality Assurance for the Space Traffic web game deals with student's project developed at the Department of Informatics at the University of West Bohemia. The reasons for creation of project Space Traffic was effort get more high school students for studying at Faculty of Applied Sciences and present the work of current students. This work starts with general description of quality assurance. In this part is described the term of quality and the possible ways and methods how to ensure a quality in software products. In next part is review of testing techniques, testing strategies and different testing types. Practice part of work contains short description of project Space Traffic, its history, purpose, educational elements, contribution of author this work and how is ensure quality in this project. 5th chapter provides information about programming language Starship Basic used for programmable control of space-ships. In the following two chapters are written types of tests used in Space Traffic, their assessment and plan for beta testing. The last part contains quality and functionality summarization and the recommendations for further development
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_-_Pavel_Borik.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
A10N0053Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce600,08 kBAdobe PDFView/Open
A10N0053Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce573,13 kBAdobe PDFView/Open
A10N0053Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce185,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.