Title: No-SQL databáze v EEG/ERP doméně
Other Titles: NoSQL database in EEG/ERP domain
Authors: Janák, Ladislav
Advisor: Papež, Václav
Referee: Zíma, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7609
Keywords: NoSQL;SQL;NoSQL databázové modely;NoSQL grafové databáze;grafová databáze;Oracle databáze;EEG;ERP;výkonnost databázových systémů;OrientDB;OrientDB SQL;dotazovací jazyk Gremlin
Keywords in different language: NoSQL;SQL;NoSQL database models;NoSQL graph databases;graph database;Oracle database;EEG;ERP;database systems performance;OrientDB;OrientDB SQL;Gremlin query language
Abstract: Tato práce se zabývá současnými znalostmi v oblasti NoSQL databází. Hlavním cílem práce bylo vybrat vhodný NoSQL databázový model a NoSQL databázový systém, který tento model podporuje. NoSQL databázový systém by mohl nahradit současný relační databázový systém používaný v aplikaci EEG/ERP portálu. Tento požadavek, ve smyslu vylepšení současného databázového modelu EEG/ERP portálu, byl vznesen EEG/ERP výzkumnou skupinou Západočesné univerzity. Tato práce se zabývá problematikou vhodnosti vybraného NoSQL databázového systému pro EEG/ERP doménu. Tato vhodnost je vyhodnocena na základě testování výkonnosti nového databázového systému ve srovnání s existujícím řešením. Teoretická část práce obsahuje obecný přehled a koncepty současných databázových modelů. Následně jsou srovnány relační a NoSQL modely. Následuje popis současné databázové vrstvy EEG/ERP portálu a detailnější popis vybraného NoSQL databázového systému. V praktické části práce je popsáno vytvoření NoSQL databázového modelu korespondujícího s modelem EEG/ERP portálu.Následně je popsán výběr části modelu EEG/ERP portálu a vytvoření korespondujícího NoSQL modelu pro testovací účely. V další části je poskytnuta analýza výkonnosti obou databázových modelů za použití totožných množin databázových dotazů a příkazů. Poslední část práce poskytuje zhodnocení vhodnosti vybraného NoSQL modelu pro EEG/ERP doménu.
Abstract in different language: This thesis deals with current knowledge in NoSQL databases. The main goal was to choose a suitable NoSQL database model and a related NoSQL database system. NoSQL database system could replace the current relational database system used in the EEG/ERP portal application. This request of replacement within the meaning of improvement current EEG/ERP portal?s database model has been made by EEG/ERP research group at the University of West Bohemia. This thesis addresses the issue of the suitability of the chosen NoSQL database system for EEG/ERP domain. This suitability is evaluated on the base of working convenience and performance testing of the new database system in comparison with existing solution. The theoretical part of this work contains general overview and concepts of database models that are currently available. Then relational and NoSQL models are compared. It is followed by the description of the current EEG/ERP portal database layer and the more detailed description of the chosen NoSQL database system. In the practical part the development of the NoSQL database model from the EEG/ERP portal model is described. Then the selection of the part of the EEG/ERP portal model and the development of the corresponding NoSQL database model for testing purposes are presented. Performance analysis of both models using the same database queries and commands over each database model is discussed in the next part. The last part of this work evaluates the suitability of the chosen NoSQL model for the EEG/ERP domain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diploma_thesis_Ladislav_Janak.pdfPlný text práce7,34 MBAdobe PDFView/Open
A11N0108Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce296,5 kBAdobe PDFView/Open
A11N0108Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce343,73 kBAdobe PDFView/Open
A11N0108Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce199,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.