Title: Optimalizace výpočtu šíření světla
Other Titles: Optimization of Light Propagation Computation
Authors: Kovanda, Jan
Advisor: Lobaz, Petr
Referee: Santos, Paulo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7639
Keywords: optimalizace;propagace světla;digitální holografie;rychlost výpočtu;počítačová paměť
Keywords in different language: optimization;light propagation;digital holography;computation speed;computer memory
Abstract: Tento dokument se zabývá optimalizací propagace světla pro použití v digitální holografii. Nejprve je jednoduše popsán proces propagace světla spolu s problémem, kterým je nedostatek volné paměti počítače potřebné pro propagaci hologramů vysoké kvality. Následuje hledání takové knihovny rychlé Fourierovy transformace, která by vyhovovala našim požadavkům. Pro podporu volby správné implementace jsou poskytnuty srovnávací testy se zaměřením na rychlost výpočtu a paralelního zpracování dat. Poté je vítězný kandidát testován se zaměřením na rychlost transformací a času potřebného pro naplánování transformací. Po ukončení všech srovnávacích testů je vytvořen optimalizační program, který se bude snažit zjistit na základě vstupních parametrů a výsledků předešlých testů nejlepší nastavení pro výpočet diskrétní Fourierovy transformace.
Abstract in different language: This document deals with an optimization process of a light propagation for use in a digital holography. At first a simple description of a light propagation is presented along with a problem caused by a lack of available computer memory needed for a propagation of a high quality hologram. The search for fast Fourier transform library that meets our requirements follows. To support the choice of a right implementation, benchmarks aimed at computation speed and in parallel processing are provided. Afterwards the winning candidate is thoroughly tested in a way of transformation speed and time needed for planning of transformations. With all the tests and the benchmarks done an optimization program is created. The program will try to find out the best settings for computation of the discrete Fourier transform on the basis of given input parameters and result of previous tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kovanda_Jan.pdfPlný text práce4,46 MBAdobe PDFView/Open
A11N0114Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce439,44 kBAdobe PDFView/Open
A11N0114Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce963,51 kBAdobe PDFView/Open
A11N0114Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce196,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.