Název: Zátěžové hlasové testy
Další názvy: Voice stress test
Autoři: Kurdík, Michael
Vedoucí práce/školitel: Nový, Pavel
Oponent: Mautner, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7647
Klíčová slova: paréza zvratného nervu;SCORE;Jitter;Shimmer;fonace;automatická detekce kmitu hlasivek;základní hlasivková frekvence
Klíčová slova v dalším jazyce: recurrent laryngeal nerve palsy;SCORE;Jitter;Shimmer;phonation;automatic detection of vibration;fundamental frequency of vocal cords
Abstrakt: Tato práce se věnuje charakteristikám a projevům únavy hlasivek při onemocnění parézou zvratného nervu. Cílem je navrhnout metodu zátěžového testu dlouhodobé opakované fonace a sestavit soubor vhodných parametrů, kterým bude možné popsat vývoj únavy hlasu s přibývající zátěží. Mezi sledované parametry patří útlum intenzity dílčí fonace, energie fonace, kvalita závěru glottis, rozptyl v amplitudě a periodě signálu, základní hlasivková frekvence. Realizačním výstupem práce je programové vybavení s aplikací jednotlivých metod zátěžového testu. Analýza a diskuze získaných výsledků probíhá ve spolupráci s ORL oddělením FN Plzeň, kde se uvažuje použití této aplikace.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the characteristics and manifestations of vocal fatigue in diseases of recurrent laryngeal nerve palsy. The main goal is to propose a method of stress test long-term repeated phonation and compile a set of appropriate parameters that will be possible to describe the evolution of voice fatigue with increasing load. The monitored parameters include attenuation of intensity partial phonation, energy of phonation, the quality of the glottis closure, the dispersion of amplitude and period in the signal, the fundamental frequency of vocal folds. Deliverable of work is a software application method of stress test. Analysis and discussion of the results is in cooperation with the ENT department FN Pilsen, where is considering the use of this application.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_kurdik.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0046Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce466,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0046Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce591,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0046Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce187,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7647

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.