Název: Poskytování rozvojové pomoci: aktivity mezinárodních organizací a České republiky
Další názvy: Providing the development assistance: the activities of the international organizations and the Czech Republic
Autoři: Ptáčníková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7656
Klíčová slova: rozvoj;Oficiální rozvojová pomoc;Rozvojové cíle tisíciletí
Klíčová slova v dalším jazyce: development;Official development assistance;Millennium development goals
Abstrakt: Práce pojednává o problému rozvojové pomoci. Historie pojmu "rozvoj" sahá do biologie, ale neexistuje jeho přesná definice. Jsou zde pouze společné znaky, jako jsou kvalita a pokrok v čase. Existují dva typy pomoci ? rozvojová a humanitární. Rozvojová pomoc je transfer kapitálu do rozvojových zemí za zvláštních podmínek s dlouhodobým záměrem. Humanitární pomoc je obvykle krátkodobá intervence, která má pomoci lidem postiženým humanitární krizí a zachránit jejich životy. Je zde také Oficiální rozvojová pomoc (ODA), která je poskytována oficiálními agenturami zemím, které jsou uvedené v seznamu Výboru pro rozvojovou spolupráci. Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs) představují osm mezinárodních cílů, které mnoho mezinárodních organizací souhlasilo dosáhnout do roku 2015 ke skoncování s chudobou. Zahrnují vymýcení extrémní chudoby, snížení úmrtnosti děti, boj proti epidemiím a vytváření globálního partnerství pro rozvoj. Hlavní mezinárodní organizace zabývající se rozvojovou pomocí jsou Organizace spojených národů, Mezinárodní měnový fond, Skupina světové banky, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světová obchodní organizace, ale důležité jsou zde i nestátní neziskové organizace. Následně jsou detailněji představeny rozvojové programy Evropské unie (EU) a České republiky (ČR). Poskytování rozvojové pomoci EU vychází primárně z Evropského konsenzu o rozvoji, dohody z Cotonou a Agendy pro změnu. Prioritou EU je vymýcení světové chudoby. Nejvíce spolupracuje se zeměmi ACP ? Afrika, Karibik, Pacifik. Pomoc ČR vychází hlavně z Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010 ? 2017 a dodržuje strategii tzv. prioritních zemí, se kterými spolupracuje. Cíle EU i ČR vycházejí z MDGs. EU si stanovila cíl zvýšit podíl ODA na HND na 0,7 % a ČR na 0,33 % ODA/HND do roku 2015. Tento cíl nebude za žádných reálných podmínek splněn. Do roku 2015 nebudou naplněny ani MDGs. Ačkoli EU i ČR na efektivním způsobu poskytování rozvojové pomoci pracují, stále není dokonalý. Důležité je jasné určení zodpovědnosti za rozvojovou pomoc, priorit v oblasti rozvoje a volné trhy.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the problem of development aid. The history of the term "development" origins from biology, but there is no clear definition of it. There are only common features like quality and progress in time. There are two types of aid ? development and humanitarian. The development aid is a capital transfer to developing countries on concessional terms with long-term plans. Humanitarian aid is usually a short-term intervention which should help people affected by humanitarian crisis and save their lives. There is also Official Development Assistance (ODA) which is provided by official agencies to countries at the Development Co-operation Directorate list. Millennium Development Goals (MDGs) are eight international goals that international organizations have agreed to achieve by the year 2015 to end poverty. They include extreme poverty eradication, child mortality rates reduction, fighting the disease epidemics and creating a global partnership for development. The major international organizations, which deal with development aid are United Nations, International Monetary Fund, World Bank Group, Organization for Economic Co-operation and Development, World Trade Organization, but there are also important Non-Governmental Organizations. Consequently, there are introduced the development programs of the European Union (EU) and the Czech Republic (CR) in detail. The EU development aid is primarily based on the European Consensus on Development, the Cotonou Agreement and the Agenda for Change. The EU's priority is to eradicate world poverty. The EU cooperates mainly with the ACP countries - Africa, Caribbean, Pacific. Aid policy of the CR is largely based on the Concept of International Development Cooperation of the Czech Republic for the period 2010 - 2017 and follows the strategy of priority countries which it cooperates with. The objectives of the EU and the CR are based on the MDGs. The EU has set a target to increase the share of ODA to GNI to 0.7% and the Czech Republic to 0.33% ODA / GNI by the year 2015. This goal will not be under any real conditions met. By the year 2015, the MDGs will not be met either. Although the EU and the Czech Republic work on an efficient way of providing development assistance, it is still not perfect. It is important to clearly identify responsibility for development assistance, to identify priorities in the development, to reduce protectionism and introduce free markets.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Jitka PTACNIKOVA.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ptacnikova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ptacnikova_O.pdfPosudek oponenta práce904,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ptacnikova_P.jpgPrůběh obhajoby práce352,43 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7656

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.