Název: Globální populační problém
Další názvy: Global population problem
Autoři: Zýková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7658
Klíčová slova: globální problém;globální populační problém;demografické trendy;subsaharská Afrika
Klíčová slova v dalším jazyce: global problem;global population problem;demographic trends;sub-saharan Africa
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá populačním problémem ve světové ekonomice. Práce srovnává rozvojové země, kde je populační problém nejrozšířenější a vyspělé státy. V úvodní části jsou znázorněny různé pohledy autorů na rozdělení globálních problémů a základní pojmy, které s populačním problémem souvisejí. V práci jsou objasněny jednotlivé faktory, které způsobují populační problém. Mezi ně se řadí porodnost, úmrtnost, demografická struktura, migrace a urbanizace. Další část se zabývá dopady populačního problému na ekonomický rozvoj ve světě. V práci je popsána souvislost mezi populačním problémem a problémy jako nezaměstnanost, chudoba, vzdělanost a zdravotní stav obyvatel. V závěru je pojednáno o činnostech mezinárodních organizací, které pomáhají zemím trpícím populačním problémem.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the problem of population in the global economy. The thesis compares developing countries, where the problem is dominat and developed countries. The introductory part includes different author´s views on the distribution of global problems and the basic concepts relating to the population problem are defined here. The thesis explains various factors causing this problem. These are fertility, mortality, population structure, migration and urbanization. Another section deals with the impact of the population problem on the global development. The thesis describes the relationships between the population problem and problems like unemployment, poverty, education and health status of the population. In the end international organizations helping countries suffering from the population problem are described.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Marketa_Zykova.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zykova _V.pdfPosudek vedoucího práce918,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zykova_O.pdfPosudek oponenta práce901,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zykova_P.jpgPrůběh obhajoby práce326,3 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7658

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.