Title: Ekologický globální problém v současné světové ekonomice
Other Titles: Environmental Global Problem in the Present World Economy
Authors: Hlavničková, Andrea
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7659
Keywords: globální problém;ekologie;životní prostředí;změny klimatu;Česká republika
Keywords in different language: global problem;ecology;environment;climate change;Czech republic
Abstract: Bakalářská práce se zabývá ekologickým globálním problémem v současné světové ekonomice. Cílem této práce je charakterizovat postavení ekologického globálního problému v současné světové ekonomice a zhodnotit jeho řešení především z pohledu České republiky. Práce se dále zabývá ekologickým problémem v minulosti a také jeho předpokládaným vývojem do budoucna. Úvodní část se týká především členění globálních problémů a postavením ekologického problému mezi ostatními globálními problémy. V práci je dále vylíčen vznik a vývoj ekologického problému a jednotlivé ekologické problémy s důrazem na problematiku změny klimatu. Další část popisuje vliv nadnárodních společností. V pasáži týkající se řešení ekologického problému je nastíněno, jaká konkrétní opatření jsou realizována na mezinárodní úrovni, Evropskou unií a Českou republikou, dále jak se zapojují ekologické organizace a rovněž jak se může angažovat jedinec. Poslední kapitola je věnována budoucímu vývoji problematiky zejména z pohledu odborníků z IPCC a UNEP.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with environmental global problem in the present world economy. The main goal of the thesis is to describe a position of environmental global problem in the present world economy and evaluate their solution especially from the perspective of the Czech Republic. The bachelor thesis also deals with the environmental problem in the past and with their expected development too. The classification of global problems and the position of environmental problem among the other global problems are addressed in the introductory part. After that, the origin and development of environmental problem and also individual problems focusing on issues of climatic change are described in the work. The next part deals with the influence of multinational companies. The section concerning the solution to the environmental problem also outlines the actual measures that have been implemented at the international level, by the European Union and the Czech Republic as well. It also describes the engagement of environmental organisations in solving those issues and how an individual can engage in it. The last chapter is focused on the future development of issues, particularly from the IPCC and UNEP experts´ point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hlavnickova.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Hlavnickova_V.pdfPosudek vedoucího práce928,57 kBAdobe PDFView/Open
Hlavnickova_O.pdfPosudek oponenta práce953,8 kBAdobe PDFView/Open
Hlavnickova_P.jpgPrůběh obhajoby práce422,79 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.