Název: Ekologický globální problém v současné světové ekonomice
Další názvy: Environmental Global Problem in the Present World Economy
Autoři: Hlavničková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7659
Klíčová slova: globální problém;ekologie;životní prostředí;změny klimatu;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: global problem;ecology;environment;climate change;Czech republic
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá ekologickým globálním problémem v současné světové ekonomice. Cílem této práce je charakterizovat postavení ekologického globálního problému v současné světové ekonomice a zhodnotit jeho řešení především z pohledu České republiky. Práce se dále zabývá ekologickým problémem v minulosti a také jeho předpokládaným vývojem do budoucna. Úvodní část se týká především členění globálních problémů a postavením ekologického problému mezi ostatními globálními problémy. V práci je dále vylíčen vznik a vývoj ekologického problému a jednotlivé ekologické problémy s důrazem na problematiku změny klimatu. Další část popisuje vliv nadnárodních společností. V pasáži týkající se řešení ekologického problému je nastíněno, jaká konkrétní opatření jsou realizována na mezinárodní úrovni, Evropskou unií a Českou republikou, dále jak se zapojují ekologické organizace a rovněž jak se může angažovat jedinec. Poslední kapitola je věnována budoucímu vývoji problematiky zejména z pohledu odborníků z IPCC a UNEP.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with environmental global problem in the present world economy. The main goal of the thesis is to describe a position of environmental global problem in the present world economy and evaluate their solution especially from the perspective of the Czech Republic. The bachelor thesis also deals with the environmental problem in the past and with their expected development too. The classification of global problems and the position of environmental problem among the other global problems are addressed in the introductory part. After that, the origin and development of environmental problem and also individual problems focusing on issues of climatic change are described in the work. The next part deals with the influence of multinational companies. The section concerning the solution to the environmental problem also outlines the actual measures that have been implemented at the international level, by the European Union and the Czech Republic as well. It also describes the engagement of environmental organisations in solving those issues and how an individual can engage in it. The last chapter is focused on the future development of issues, particularly from the IPCC and UNEP experts´ point of view.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hlavnickova.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavnickova_V.pdfPosudek vedoucího práce928,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavnickova_O.pdfPosudek oponenta práce953,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavnickova_P.jpgPrůběh obhajoby práce422,79 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7659

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.