Title: Potravinový problém jako globální problém světové ekonomiky
Other Titles: Food problem as a global problem of world economy
Authors: Černá, Petra
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Česal, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7660
Keywords: potravinový problém;současná světová ekonomika;příčiny;řešení
Keywords in different language: food problem;present world problem;causes;solvings
Abstract: Bakalářská práce se zabývá potravinovým problémem ve světové ekonomice. V úvodní části jsou vymezeny základní pojmy související s potravinovým problémem. Práce se dále zabývá možnými příčinami, riziky a dopady potravinového problému. Značná část práce je věnována výživové situaci v jednotlivých regionech světa. Soustředí se zejména na současnou potravinovou situaci v rozvojových zemích, ale i na historický vývoj potravinového problému. Tato část práce klade důraz na společné znaky a rysy jednotlivých hladovějících oblastí. Závěrečná část práce zhodnocuje možná řešení potravinového problému a zároveň naznačuje předpokládaný vývoj problému. Klíčem k řešení potravinového problému je především zvýšení úrovně vzdělanosti, zajištění přístupu k dostatečnému množství potravin, růst zemědělské produkce a dlouhodobé zvýšení zásob potravin.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the problem of food in the world economy. There are defined basic concepts related to food problem in the introducery part. The thesis is concerned with possible causes, dangers and impacts of food problem. Significant part of the thesis is dedicated to nutritional situation in different world regions. The thesis is progress too. This part of thesis lay stress on common attributes and features of starving areas. The concluding part of thesis apraises possible solvings of food problem and also indicates expected evolution of the problem. The key to solve food problem is mainly increase level of education, ensure access to satisfactory amount of food, growth of agriculture production and long-term increase of food supplies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Petra Cerna.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Cerna_V.pdfPosudek vedoucího práce901,75 kBAdobe PDFView/Open
Cerna_O.pdfPosudek oponenta práce862,53 kBAdobe PDFView/Open
Cerna_P.jpgPrůběh obhajoby práce412,81 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.