Title: Řízení projektové komunikace
Other Titles: Project management communication
Authors: Svobodová, Eliška
Advisor: Šlechtová, Yvona
Referee: Tolarová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7668
Keywords: měkké dovednosti;komunikace;týmová spolupráce;motivace;zvládání stresu;řízení času;kreativita;koučování;emoční inteligence;sebereflexe;důvěra;respekt
Keywords in different language: soft skills;communication;teamwork;motivation;stress management;creativity;coaching;emotional intelligence;selfreflection;confidence;respect
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlivem měkkých dovedností na práci manažera. První část bakalářské práce je teoretickým úvodem do dané problematiky. V této části jsou popsány pojmy týkající se dovedností manažera a jsou zde vysvětleny vlivy měkkých dovedností a dopady jejich zanedbávání při jeho práci. Poznatků teoretické části je je dále využito pro část praktickou. Praktická část se zabývá vymezením základních hodnot práce manažera ve společnosti OVB Allfinanz, a. s. a zkoumá, jak měkké dovednosti ovlivňují dodržování těchto hodnot. Výstupem je navržení vzdělávacího programu měkkých dovedností pro manažery OVB Allfinanz, a. s., po jehož absolvování budou tito manažeři ovládat všechny měkké dovednosti, které jsou nezbytné pro vykonávání jejich práce.
Abstract in different language: The present bachelor thesis deals with the influence of soft skills to manager job.The first part of this thesis is a theoretical introduction to the issue.In this part are described concepts relating to managerial skills and explains the influences of soft skills and the effects of neglect in their work.Findings from theoretical part are used for practical part.The practical part deals with defining basic values of manager job at OVB Allfinanz, a.s. and explores how soft skills affect compliance with these values.The output is the creating soft skills training program for managers of OVB Allfinanz, a.s., after the graduating managers will be able to use all soft skills, which are necessary for performing of their job.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliska Svobodova 2013.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova_V.pdfPosudek vedoucího práce872,07 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova _O.pdfPosudek oponenta práce905,74 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova_P.jpgPrůběh obhajoby práce376,67 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.