Title: Mystery shopping dle zadání cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s.
Other Titles: Mystery shopping according to task of travel agency EXIM TOURS a. s.
Authors: Tomková, Lucie
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Šafová, Markéta
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7671
Keywords: marketingový výzkum;metoda mystery shopping;cestovní kancelář;společnost EXIM TOURS a. s.
Keywords in different language: marketing research;mystery shopping method;travel agency;EXIM TOURS company
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na realizaci marketingového výzkumu kvality poskytovaných služeb spojených s nabídkou leteckých pobytových zájezdů na léto 2013, a to metodou mystery shopping. Tato metoda byla aplikována v dvanácti pražských pobočkách společnosti EXIM TOURS a. s. V první kapitole je zpracován teoretický úvod do řešené problematiky. Druhá kapitola obsahuje popis vybraného subjektu, v jehož pobočkách byl proveden mystery shopping. Jednotlivé fáze realizace konkrétního mystery shoppingu na pražských pobočkách společnosti EXIM TOURS a. s. jsou podrobně popsány a rozebrány ve třetí kapitole. Cílem realizace mystery shoppingu je předat managementu společnosti podnětná doporučení ke zlepšení zjištěných nedostatků, jež by mohly výrazně ovlivnit spokojenost zákazníků a mohly by mít špatný vliv na dobré jméno společnosti. Dále byly doporučeny kroky k podpoření silných stránek. Výše zmiňovaná doporučení jsou součástí čtvrté kapitoly.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the realization of marketing research on service quality associated with the offer of holidays for summer 2013, in the mystery shopping method. This method has been applied in twelve Prague branches of the EXIM TOURS company. In the Chapter 1 the theoretical introduction into the discussed issue is worked out. The Chapter 2 contains a description of the selected company, in whose branches mystery shopping was carried out. Each phase of realization of the specific mystery shopping in Prague branches are described and discussed in detail in the Chapter 3. The aim of realization of mystery shopping is to provide the management of the company with recommendations how improve the identified weaknesses that could significantly affect customer satisfaction and could have a bad effect on the reputation of the company. The steps to develop strengths were further recommended. The above-mentioned recommendations are included in the Chapter 4.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomkova Lucie.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
Tomkova _V.pdfPosudek vedoucího práce869,46 kBAdobe PDFView/Open
Tomkova_O.pdfPosudek oponenta práce118,12 kBAdobe PDFView/Open
Tomkova_P.jpgPrůběh obhajoby práce435,44 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.