Název: Analýza volnočasových aktivit v obci Lipno nad Vltavou a návrhy zlepšení
Další názvy: Analysis of leisure activities in the village Lipno nad Vltavou and proposals of improvements
Autoři: Novotná, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Krejčová, Linda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7681
Klíčová slova: analýza;obec;volný čas;volnočasové aktivity;služby;cestovní ruch;návštěvník;dotazník
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis;village;leisure time;leisure activities;services;tourism;visitor;questionnaire
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na analýzu volnočasových aktivit v obci Lipno nad Vltavou. V první části jsou uvedeny základní informace o obci, včetně její historie a dopadu stavby vodní nádrže Lipno na okolí. Druhá část je věnována cestovnímu ruchu a provozování konkrétních služeb v Lipně nad Vltavou. Ve třetí části jsou vymezeny věkové skupiny respondentů a je popsán průběh dotazníkového šetření, včetně vyhodnocení jednotlivých otázek obsažených v dotazníku. V poslední části práce jsou sestaveny návrhy na zlepšení, kterým dominuje návrh na výstavbu letního kina v obci. Následují další návrhy, které vycházejí z aktivit uvedených v otázkách dotazníku.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the analysis of leisure activities in the village Lipno nad Vltavou. The first section provides basic information about the village, including its history and impact of the construction of the dam on Lipno area. The second part is devoted to tourism and operation of specific services in Lipno nad Vltavou. Third part defines the age groups of respondents and describes the process of the survey, including the assessment of individual questions contained in the questionnaire. In the last part are compiled suggestions for improvements, where dominates proposal to build open-air cinema in the village. The following are other suggestions that are based on the activities listed in the questionnaire questions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Denisa Novotna.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna _V.pdfPosudek vedoucího práce765,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna_O.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Notovna_P.jpgPrůběh obhajoby práce341,37 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7681

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.