Title: Analýza volnočasových aktivit v obci Lipno nad Vltavou a návrhy zlepšení
Other Titles: Analysis of leisure activities in the village Lipno nad Vltavou and proposals of improvements
Authors: Novotná, Denisa
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Krejčová, Linda
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7681
Keywords: analýza;obec;volný čas;volnočasové aktivity;služby;cestovní ruch;návštěvník;dotazník
Keywords in different language: analysis;village;leisure time;leisure activities;services;tourism;visitor;questionnaire
Abstract: Tato práce je zaměřena na analýzu volnočasových aktivit v obci Lipno nad Vltavou. V první části jsou uvedeny základní informace o obci, včetně její historie a dopadu stavby vodní nádrže Lipno na okolí. Druhá část je věnována cestovnímu ruchu a provozování konkrétních služeb v Lipně nad Vltavou. Ve třetí části jsou vymezeny věkové skupiny respondentů a je popsán průběh dotazníkového šetření, včetně vyhodnocení jednotlivých otázek obsažených v dotazníku. V poslední části práce jsou sestaveny návrhy na zlepšení, kterým dominuje návrh na výstavbu letního kina v obci. Následují další návrhy, které vycházejí z aktivit uvedených v otázkách dotazníku.
Abstract in different language: This work is focused on the analysis of leisure activities in the village Lipno nad Vltavou. The first section provides basic information about the village, including its history and impact of the construction of the dam on Lipno area. The second part is devoted to tourism and operation of specific services in Lipno nad Vltavou. Third part defines the age groups of respondents and describes the process of the survey, including the assessment of individual questions contained in the questionnaire. In the last part are compiled suggestions for improvements, where dominates proposal to build open-air cinema in the village. The following are other suggestions that are based on the activities listed in the questionnaire questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Denisa Novotna.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Novotna _V.pdfPosudek vedoucího práce765,94 kBAdobe PDFView/Open
Novotna_O.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Notovna_P.jpgPrůběh obhajoby práce341,37 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.