Název: Atraktivita města Plzně jako ideálního místa pro bydlení a práci
Další názvy: Attractiveness of Pilsen City as Ideal Place for Housing and Work
Autoři: Březinová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jiří
Oponent: Kunešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7688
Klíčová slova: atraktivita;marketingový výzkum;město;Plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: attractiveness;city;marketing research;Pilsen
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na výzkum atraktivity města Plzně jako ideálního místa pro bydlení a práci. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy týkající se dané problematiky, tedy město, bydlení, práce, je představen městský marketing a některé žebříčky hodnotící města podle různých kritérií. Dále jsou shrnuty indikátory atraktivity měst. V praktické části je představeno město Plzeň, které je následně porovnáno s ostatními krajskými městy na základě indikátorů atraktivity. Stěžejní částí práce je empirický výzkum provedený mezi studenty Západočeské univerzity v Plzni. Jeho cílem je zjistit, jak tito studenti hodnotí atraktivitu Plzně. Na základě zjištěných nedostatků jsou navržena opatření, která by mohla zvýšit atraktivitu města Plzně pro tuto cílovou skupinu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is aimed at research of the attractiveness of Pilsen city as the ideal place for housing and work. The terms related to this topic, such as a city, housing, work, are defined in the theoretical part, urban marketing is presented as well as some ratings evaluating cities based on different criteria. Furthermore indicators of city attractiveness are summarized. The practical part contains a presentation of Pilsen city which is afterwards compared to other Czech regional cities based on the indicators of city attractiveness. The crucial part of this thesis is comprised of empirical research among students of the University of West Bohemia. The aim of this research is to ascertain how these students evaluate the attractiveness of Pilsen. Based on the discovered drawbacks, the recommendations are suggested, which could increase the attractiveness of Pilsen for this target group.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Brezinova.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brezinova_V.pdfPosudek vedoucího práce937,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brezinova_O.jpgPosudek oponenta práce750,8 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Brezinova_P.jpgPrůběh obhajoby práce419,48 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7688

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.