Title: Přímý prodej zemědělských produktů a farmářské trhy v ČR pohledem producentů a prodejců
Other Titles: Direct sale of agricultural products and farmers' markets in the Czech Republic from the point of view of producers and retailers
Authors: Hikischová, Lenka
Advisor: Ježek, Jiří
Referee: Česal, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7691
Keywords: zemědělství;prodej ze dvora;bedýnkový prodej;farmářské trhy;farmářské prodejny
Keywords in different language: agriculture;yard sale;box sale;farmers' markets;farm shops
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na přímý prodej zemědělských produktů a farmářské trhy v České republice pohledem producentů a prodejců. V první části se nacházejí informace o zemědělství v České republice a v Plzeňském kraji. V následující části jsou popsány jednotlivé formy přímého prodeje, které používají zemědělci k prodeji svých produktů. Detailně je popsán prodej ze dvora, prodej prostřednictvím bedýnek, prodej na farmářských trzích a ve farmářských prodejnách. U jednotlivých forem prodejů jsou popsány jejich výhody a nevýhody. Další část se zabývá příklady konkrétních producentů, kteří se orientují na přímý prodej zemědělských produktů. Shrnutí informací o farmářích je zpracováno do SWOT analýzy. V poslední části jsou navrhnuta opatření podporující přímý prodej zemědělských produktů a rozvoj farmářských trhů. Tyto opatření reagují na problémy zjištěné z vlastního šetření na farmářských trzích a z rozhovorů s producenty.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the direct sale of agricultural products and farmers´ markets in the Czech Republic from the point of view of producers and retailers. The first part contains information about agriculture in the Czech Republic and Pilsen region. The following section describes various forms of direct sale which are used by farmers to sell their products. Detailed descriptions are used for yard sale, box sale, selling at farmers´ markets and farm shops. The advantages and disadvantages of each of these particular forms are included as well. The next part deals with the examples of specific producers who focus on direst sales of agricultural products. The summary of information about farmers is written in the form of SWOT analysis. The last part of the thesis suggests several measures to support direct sales of agricultural products and the development of farmers´ markets. These measures respond to the problems which were found out by means of my own research at farmers´ markets and from the interviews with producers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Hikischova.pdfPlný text práce490,34 kBAdobe PDFView/Open
Hikischova -V.pdfPosudek vedoucího práce956,09 kBAdobe PDFView/Open
Hikischova_O.pdfPosudek oponenta práce710,74 kBAdobe PDFView/Open
Hikischova_P.jpgPrůběh obhajoby práce368,07 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7691

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.