Title: Analýza marketingových aktivit vybrané památky
Other Titles: Analysis of the marketing activities of selected heritage site
Authors: Stuchlová, Ivana
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Kunešová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7695
Keywords: Státní hrad Švihov;kulturní dědictví;art marketing;marketing kulturních památek;dotazníkový výzkum;prohlídky
Keywords in different language: State Švihov castle;cultural heritage;art marketing;cultural heritage marketing;questionnaire survey;guided tour
Abstract: Bakalářská práce je zpracována v podmínkách Státního hradu Švihov a zaměřena na analýzu současných marketingových aktivit a analýzu návštěvníků. Nejprve je popsána situace a prostředí, ve kterém se památka nachází. Teoretické poklady jsou uvedeny na začátku jednotlivých kapitol, které se věnují marketingovému mixu služeb hradu s ohledem na návštěvníky, analýze návštěvníků, dotazníkovému průzkumu a SWOT analýze. Na základě zjištěných informací jsou v závěru práce předloženy návrhy do budoucna, které mají sloužit k zajištění větší komplexnosti nabídky hradu. Jedná se o vytvoření výstavy v rámci filmového turismu, návrh propagačního materiálu na kulturní akce a výstavy, návrh úpravy oficiálních internetových stránek, návrh loga a další. Poslední kapitola se zabývá možnostmi spolupráce s dalšími objekty v regionu.
Abstract in different language: The thesis is elaborated in terms of the State Castle Švihov and focused on the analysis of current marketing activities and analysis of visitors. First is described the situation and the environment in which the monument is located. Theoretical sources are stated at the beginning of each chapter, which are dedicated to: marketing mix of castle services with regard to visitors, visitor analysis, questionnaire survey and SWOT analysis. Based on the gained information is at the end of the work submitted suggestion for the future, which is striving to ensure more complex list of castle services. The suggestion consists of exhibition in the film tourism, design promotional material for cultural events and exhibitions, design modifications of the official website, logo design and more. The last chapter is about the potential cooperation with other objects in the region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STUCHLOVA Ivana, bakalarska prace.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Stuchlova -V.pdfPosudek vedoucího práce666,1 kBAdobe PDFView/Open
Stuchlova_O.jpgPosudek oponenta práce747,73 kBJPEGThumbnail
View/Open
Stuchlova_P.jpgPrůběh obhajoby práce358,49 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.