Title: Činnost logistické firmy RMT Logistik s.r.o.
Other Titles: Activity of logistic company RMT Logistik s.r.o.
Authors: Blaščáková, Nikola
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7705
Keywords: logistika;přeprava;sklad;skladování
Keywords in different language: logistics;transportation;stock;storing
Abstract: Tématem bakalářské práce je analýza činností logistické firmy RMT Logistik s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí. Na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy související s logistikou. Na základě popsaných teoretických poznatků o logistice byla vytvořena praktická část. V praktické části jsou popsány procesy probíhající ve firmě. Součástí práce je dále popis odběratelů a konkurentů společnosti. Hlavním cílem této práce je analýza firemních procesů, jejich informačních a hmotných toků v rámci společnosti. Na základě získaných informací jsou v závěru práce vypracovány návrhy na zlepšení, které by mohly společnosti do budoucna pomoci.
Abstract in different language: The submitted thesis describes activity of the logistics company RMT Logistik s.r.o. All is based on conducted analyses and information coming from the company resources. The thesis is divided into two parts. The principal object of the theoretical part is to describe the basic concepts related to logistics. Subsequently, elements of theoretical part are applied in the second practical part. In this part, overview of the company processes is given. At the end the description of competitors and suppliers is conducted. The main aim of this thesis is to analyze company processes as well as the material and information flows and to introduce possible suggestions that could help the company in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BLASCAKOVA Nikola.pdfPlný text práce4,82 MBAdobe PDFView/Open
Blascakova _V.pdfPosudek vedoucího práce932,86 kBAdobe PDFView/Open
Blascakova_O.pdfPosudek oponenta práce895,44 kBAdobe PDFView/Open
Blascakova_P.jpgPrůběh obhajoby práce311,36 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7705

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.