Název: Specifické typy cestovního ruchu - nákupní turismus
Další názvy: Specific types of tourism - shopping tourism
Autoři: Štolbová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7714
Klíčová slova: cestovní ruch;dotazníkové šetření;nakupování;nákupní turismus;výjezdový turismus
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;questionnaire;shopping;shopping tourism;outbound tourism
Abstrakt: Předložená bakalářská práce popisuje cestovní ruch a z něj vycházející nákupní turismus, který je specifickou formou tohoto hospodářského odvětví. Nejdříve jsou vymezena teoretická východiska cestovního ruchu k dané problematice se zaměřením na nákupní cestovní ruch. Je také popsána historie nákupního turismu, poté následuje charakteristika nákupního turismu a jeho vlastnosti, popis aktivního a pasivního nákupního turismu v České republice i v zahraničí. Praktická část je zaměřena na dotazníkové šetření, jehož vyhodnocení přiblížilo názor lidí na nakupování v zahraničí a jejich nákupní chování. Zhodnocení tohoto šetření bylo hlavním výstupem práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes tourism and shopping tourism, which is a specific form of this economic sector. At first there are defined theoretical bases of tourism to this issue focused on shopping tourism. It also describes the history of shopping tourism, followed by characterization of shopping tourism and its properties, description of active and passive shopping tourism in the Czech Republic and abroad. The practical part is focused on survey, whose evaluation gives closer view of people's opinion on shopping abroad and their shopping behaviour. The evaluation of this survey was the main output of the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Stolbova_B..pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stolbova_V.pdfPosudek vedoucího práce955,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stolbova_O.pdfPosudek oponenta práce951,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stolbova_P.jpgPrůběh obhajoby práce372,85 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7714

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.