Title: Specifické typy cestovního ruchu - nákupní turismus
Other Titles: Specific types of tourism - shopping tourism
Authors: Štolbová, Barbora
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7714
Keywords: cestovní ruch;dotazníkové šetření;nakupování;nákupní turismus;výjezdový turismus
Keywords in different language: tourism;questionnaire;shopping;shopping tourism;outbound tourism
Abstract: Předložená bakalářská práce popisuje cestovní ruch a z něj vycházející nákupní turismus, který je specifickou formou tohoto hospodářského odvětví. Nejdříve jsou vymezena teoretická východiska cestovního ruchu k dané problematice se zaměřením na nákupní cestovní ruch. Je také popsána historie nákupního turismu, poté následuje charakteristika nákupního turismu a jeho vlastnosti, popis aktivního a pasivního nákupního turismu v České republice i v zahraničí. Praktická část je zaměřena na dotazníkové šetření, jehož vyhodnocení přiblížilo názor lidí na nakupování v zahraničí a jejich nákupní chování. Zhodnocení tohoto šetření bylo hlavním výstupem práce.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes tourism and shopping tourism, which is a specific form of this economic sector. At first there are defined theoretical bases of tourism to this issue focused on shopping tourism. It also describes the history of shopping tourism, followed by characterization of shopping tourism and its properties, description of active and passive shopping tourism in the Czech Republic and abroad. The practical part is focused on survey, whose evaluation gives closer view of people's opinion on shopping abroad and their shopping behaviour. The evaluation of this survey was the main output of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stolbova_B..pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
Stolbova_V.pdfPosudek vedoucího práce955,11 kBAdobe PDFView/Open
Stolbova_O.pdfPosudek oponenta práce951,58 kBAdobe PDFView/Open
Stolbova_P.jpgPrůběh obhajoby práce372,85 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.