Title: Marketingový plán firmy Cortis Consulting s.r.o.
Other Titles: Marketing plan of CORTIS Consulting, s. r. o.
Authors: Gregorová, Lucie
Advisor: Petrtyl, Jan
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7721
Keywords: marketing;marketingový plán;marketingový mix;veřejný sektor;služby
Keywords in different language: marketing;marketing plan;marketing mix;public sector;services
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá sestavením marketingového plánu společnosti CORTIS Consulting, s. r. o. V úvodu práce je nejprve stručně definován pojem marketing a hlavní etapy strategického marketingového plánování. V dalších částech práce se pak postupně prolíná teorie s praxí. Po stručném představení společnosti je provedena analýza současně využívaných nástrojů marketingového mixu z hlediska 7P. Dále se autorka věnuje analýze mikroprostředí a makroprostředí podniku, jejímž výstupem je SWOT analýza. Na základě této analýzy jsou stanoveny marketingové cíle a strategie. Na základě stanovených cílů jsou navrženy akční programy pro nadcházející období, spolu s časovým harmonogramem a odhadovanými náklady. V závěru práce jsou zhodnocena rizika a navržen způsob kontroly.
Abstract in different language: Following undergraduate thesis deals with construction of a marketing plan of CORTIS Consulting, s. r. o. In the introduction, the concept of marketing is explained and the main phases of the strategic marketing planning are briefly defined. In the following chapters, the theory with practice is gradually blended. After a brief introduction of the company, currently used tools of marketing mix in terms of 7P are analysed. Furthermore, the author deals with the analysis of micro and macro environment of the chosen company. The output of this research is a SWOT analysis. Based on the analysis, marketing objectives and the strategies are determined. On the grounds of the goals, the special programs are set and designed for the upcoming season along with a progress chart and estimated costs. In the conclusion, risks are assessed and the control method is suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Gregorova_Lucie_2013.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Gregorova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Gregorova -O.pdfPosudek oponenta práce964,74 kBAdobe PDFView/Open
Gregorova_P.jpgPrůběh obhajoby práce381,3 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.