Název: Konkurenční analýza firmy Orsay
Další názvy: Competition analysis of the company Orsay
Autoři: Bosáková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7731
Klíčová slova: konkurence;konkurenční analýza;mystery shopping;SW analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: competition;competition analysis;mystery shopping;SW analysis
Abstrakt: Předložená práce je na téma ?Konkurenční analýza firmy Orsay", zaměřená především na konkrétní dvě pobočky v Karlových Varech. Tato analýza slouží jako podklad pro návrhy či vhodná doporučení pro obě pobočky, ale i pro firmu jako celek. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se zaměřila na základní pojmy z marketingu, které souvisí s touto bakalářskou prací. V části praktické jsem vypracovala marketingový mix firmy, SWOT analýzu, portfolio analýzu, anketu, která zjišťovala spokojenost zákazníků s firmou Orsay a jejími pobočkami v Karlových Varech a analýzu konkurence, s čímž byl spojen i Mystery Shopping a SW analýzy. Na základě těchto všech analýz jsem vyvodila závěry, které mě nasměrovaly k volbě vhodných opatření. Návrhy se týkaly především marketingové komunikace.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the following topic ?Competition analysis of the company Orsay", focused mainly on two specific branches in Karlovy Vary. This analysis serves as a basis for proposals or recommendations suitable for both branches, but also for the company as a whole. The work is divided into two parts, theoretical and practical part. In the theoretical part is focused on the basics of marketing that relates to this bachelor thesis. In the practical part, I developed a marketing mix company, SWOT analysis, portfolio analysis, survey, which examined customer satisfaction with Orsay and its branches in Karlovy Vary and competitor analysis, with which he was connected Mystery Shopping and SW analysis. On the basis of these analyzes, I draw conclusions that pushed me to the selection of appropriate measures. Proposals are mainly related to marketing communications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bosakova Katerina, 2013.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bosakova v.pdfPosudek vedoucího práce651,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bosakova o.pdfPosudek oponenta práce563,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bosakova ob..PDFPrůběh obhajoby práce83,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7731

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.