Title: Konkurenční analýza firmy Orsay
Other Titles: Competition analysis of the company Orsay
Authors: Bosáková, Kateřina
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Česal, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7731
Keywords: konkurence;konkurenční analýza;mystery shopping;SW analýza
Keywords in different language: competition;competition analysis;mystery shopping;SW analysis
Abstract: Předložená práce je na téma ?Konkurenční analýza firmy Orsay", zaměřená především na konkrétní dvě pobočky v Karlových Varech. Tato analýza slouží jako podklad pro návrhy či vhodná doporučení pro obě pobočky, ale i pro firmu jako celek. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se zaměřila na základní pojmy z marketingu, které souvisí s touto bakalářskou prací. V části praktické jsem vypracovala marketingový mix firmy, SWOT analýzu, portfolio analýzu, anketu, která zjišťovala spokojenost zákazníků s firmou Orsay a jejími pobočkami v Karlových Varech a analýzu konkurence, s čímž byl spojen i Mystery Shopping a SW analýzy. Na základě těchto všech analýz jsem vyvodila závěry, které mě nasměrovaly k volbě vhodných opatření. Návrhy se týkaly především marketingové komunikace.
Abstract in different language: This work is focused on the following topic ?Competition analysis of the company Orsay", focused mainly on two specific branches in Karlovy Vary. This analysis serves as a basis for proposals or recommendations suitable for both branches, but also for the company as a whole. The work is divided into two parts, theoretical and practical part. In the theoretical part is focused on the basics of marketing that relates to this bachelor thesis. In the practical part, I developed a marketing mix company, SWOT analysis, portfolio analysis, survey, which examined customer satisfaction with Orsay and its branches in Karlovy Vary and competitor analysis, with which he was connected Mystery Shopping and SW analysis. On the basis of these analyzes, I draw conclusions that pushed me to the selection of appropriate measures. Proposals are mainly related to marketing communications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bosakova Katerina, 2013.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFView/Open
Bosakova v.pdfPosudek vedoucího práce651,62 kBAdobe PDFView/Open
Bosakova o.pdfPosudek oponenta práce563,98 kBAdobe PDFView/Open
Bosakova ob..PDFPrůběh obhajoby práce83,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.