Title: Zhodnocení možnosti vstupu na trh s novým produktem cestovního ruchu
Other Titles: Evaluation of possibilities for market entry of a new tourism product
Authors: Saidlová, Barbora
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Česal, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7745
Keywords: analýza;cestovní ruch;kalkulace;produkt;strategie
Keywords in different language: analysis;calculations;product;strategy;tourism
Abstract: Cíl této práce spočíval ve zhodnocení možnosti vstupu na trh s novým produktem cestovního ruchu. Zkoumanou oblastí byl region Západočeské lázně. Jako první bylo nutné definovat klíčové pojmy, charakterizovat vybranou oblast, poté představit nový produkt a producenta. Tato práce byla podmíněna průzkumem zabývajícím se rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u vybraných konkurentů. Byl proveden mystery shopping a mystery calling v turistických informačních centrech. Další etapa průzkumu spočívala ve zhodnocení informací, uvedených na webových turistických portálech. V neposlední řadě byla provedena analýza podnikatelského prostředí, především z důvodu možné budoucí spolupráce. Důležitou roli zde hrála i SWOT analýza, která je nedílnou součástí TOWS matice. Cílem těchto provedených analýz bylo zvážit, zda se nachází nějaký prostor na trhu, kam by bylo možné uvést nový produkt. Pomocí těchto analýz byla identifikována mezera na trhu, provedena segmentace návštěvníků a zacílení na určitou skupinu. Byla propočítána kalkulace nákladů, posléze zjištěna doba návratnosti investic, která byla klíčová pro zjištění možnosti vstupu na trh s produktem. Na závěr byla navržena vhodná strategie.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to evaluate the possibility to join the market with a new product of travel services. The area of interest were the West Bohemian spas. First of all it was necessary to define the key words, characterize the chosen area and after that introduce the new product and the producer. A condition for this work was an enquiry surveying the range and quality of the services provided by different competitors. For that a mystery shopping and mystery calling were accomplished in various tourist information centers. The next step of the enquiry was evaluating of the sets of information listed on the web sites of such tourist portals. The last part was an analysis of the business environment especially from the point of view of the future co-operation. An important role played the SWOT analysis which is an integral part of the TOWS matrix. The objective for the author was to analyze the results and consider whether or not is there some space to implement the new product. The result was identification of the gap in the market, segmentation of customers and selecting the target group. A calculation of costs was provided, as well as the approximation of the payback period, which was crucial to evaluate the possibility to join the market with the new product. At the end a suitable strategy was suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Saidlova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Saidlova v.pdfPosudek vedoucího práce799,14 kBAdobe PDFView/Open
Saidlova o.pdfPosudek oponenta práce538,08 kBAdobe PDFView/Open
Saidlova ob..PDFPrůběh obhajoby práce81,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.