Název: Ekonomická pomoc České republiky a Evropské unie rozvojovým zemím
Další názvy: Economic aid from the Czech Republic and European Union to the developing countries
Autoři: Hálková, Katarína
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7756
Klíčová slova: Česká republika;Evropská unie;humanitární pomoc;rozvojová spolupráce
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech republic;European union;humanitarian aid;development cooperation
Abstrakt: Cílem této bakalářská práce bylo charakterizovat ekonomickou pomoc České republiky a Evropské unie rozvojovým zemím. Jsou zde charakterizovány pojmy rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Při řešení problému s rozvojovými zeměmi je důležité si ujasnit, která země je rozvojové a která není. Z tohoto důvodu bylo vysvětleno možné dělení zemí světa a bylo řečeno, kdo toto dělení používá. Ekonomickou pomoc poskytuje Česká republika samostatně jako člen některých organizací a také jako čelen Evropské unie. Zde se účastní politiky rozvojové spolupráce. České republice bylo v Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce 2010 - 2017 přiděleno pět prioritních zemí s programem spolupráce. Pro tyto země byly vládou vytvořeny samostatné programy spolupráce. Dále bylo v této bakalářské práci řečeno, kolik finančních prostředků bylo vloženo do ekonomické pomoci. Také je zde ujasněno jaká legislativní či jiná nařízení upravují rozvojovou spolupráci České republiky a Evropské unie. Pomoc České republiky rozvojovým zemím bude pokračovat i nadále. Alespoň do roku 2017.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my bachelor´s thesis is charakterize Economic aid from the Czech Republic and European Union to the developing countries. There are characterized the concepts Developing cooperation and Humanitarian Aid. By solution the problem with developing countries is important say, whitch country´s are development and wich are not. For this reason, it was explained to divide countries and was told who uses this divsion. Economic assistance is provided Czech Republic separately as a member of some organizations and well as member of the European Union. Here participate Czech Republic policy of development cooperation. Czech Republic was in the Koncept to the foreign development cooperation 2010 ? 2017 allocated five priority countries with cooperation program. For these countries hat goverment created a separate cooperation programs. Next was in this work specifically, how much money flow to the economic aid. There is also clarified chat legislative or other rebulations governing development cooperation Czech Republic and European Union. Hlep of the Czech Republic developing countries will continue. At least until 2017.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Halkova_K10B0545P.pdfPlný text práce576,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Halkova v.PDFPosudek vedoucího práce233,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Halkova o.pdfPosudek oponenta práce660,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Halkova ob..PDFPrůběh obhajoby práce127,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7756

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.