Title: Model textu a jeho aplikace na mediální prezentaci kauzy Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
Other Titles: Application of the text model on media presentation of the case of the Faculty of Law University of West Bohemia in Pilsen
Authors: Holubová, Lucie
Advisor: Kalvas, František
Referee: Lužný, Dušan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7802
Keywords: média;veřejnost;sociální vazby;mediální obsah;mediální účinky
Keywords in different language: media;public;social networks;media content;media effects
Abstract: Bakalářská práce podrobněji rozebírá model textu a představuje ho v kontextu teorií mediálních studií a to konkrétně s teorií nastolování agendy a spirály mlčení, které se stejně jako model textu zaměřují na interakci a účinky mezi médii a veřejností. Praktická část se věnuje účinkům mediální prezentace kauzy FPR ZČU na veřejnost a je interpretována v kontextu modelu textu. Pro výzkum byly použity kvantitativní metody dotazníkového šetření mezi veřejností a obsahové analýzy mediálních obsahů. Analýza dat se pak soustřeila na faktory, které vytvářejí a ovlivňují postoje veřejnosti ke kauze FPR ZČU a jakou roli v nich hrají média.
Abstract in different language: Bachelor thesis analyzes the text model and presents it in the context of theories of media studies, namely the theory of agenda setting and the spiral of silence. They focus on the interaction and effects between the media and the public as the text model. The practical part deals with the effects of media coverage of cases of UWB FPR to the public. Results are interpreted in the context of the model text. The research used quantitative methods questionnaire survey among the general public and content analysis of media content. Data analysis is concentrated the factors creating and influencing public attitudes to the case FPR UWB and what role media playing in these processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Holubova_2013.pdfPlný text práce622,87 kBAdobe PDFView/Open
Holubova_posudek_vedouciho_.docPosudek vedoucího práce41 kBMicrosoft WordView/Open
Holubova-bc-oponent.docPosudek oponenta práce41,5 kBMicrosoft WordView/Open
Holubova.JPGPrůběh obhajoby práce175,08 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7802

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.