Název: Model textu a jeho aplikace na mediální prezentaci kauzy Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni
Další názvy: Application of the text model on media presentation of the case of the Faculty of Law University of West Bohemia in Pilsen
Autoři: Holubová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kalvas, František
Oponent: Lužný, Dušan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7802
Klíčová slova: média;veřejnost;sociální vazby;mediální obsah;mediální účinky
Klíčová slova v dalším jazyce: media;public;social networks;media content;media effects
Abstrakt: Bakalářská práce podrobněji rozebírá model textu a představuje ho v kontextu teorií mediálních studií a to konkrétně s teorií nastolování agendy a spirály mlčení, které se stejně jako model textu zaměřují na interakci a účinky mezi médii a veřejností. Praktická část se věnuje účinkům mediální prezentace kauzy FPR ZČU na veřejnost a je interpretována v kontextu modelu textu. Pro výzkum byly použity kvantitativní metody dotazníkového šetření mezi veřejností a obsahové analýzy mediálních obsahů. Analýza dat se pak soustřeila na faktory, které vytvářejí a ovlivňují postoje veřejnosti ke kauze FPR ZČU a jakou roli v nich hrají média.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis analyzes the text model and presents it in the context of theories of media studies, namely the theory of agenda setting and the spiral of silence. They focus on the interaction and effects between the media and the public as the text model. The practical part deals with the effects of media coverage of cases of UWB FPR to the public. Results are interpreted in the context of the model text. The research used quantitative methods questionnaire survey among the general public and content analysis of media content. Data analysis is concentrated the factors creating and influencing public attitudes to the case FPR UWB and what role media playing in these processes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Holubova_2013.pdfPlný text práce622,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova_posudek_vedouciho_.docPosudek vedoucího práce41 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Holubova-bc-oponent.docPosudek oponenta práce41,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Holubova.JPGPrůběh obhajoby práce175,08 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7802

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.