Název: Analýza konceptu deprivatizace v teorii José Casanovy
Další názvy: Analysis of the concept deprivatisation in the theory of José Casanova
Autoři: Huspeková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Váně, Jan
Oponent: Lužný, Dušan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7804
Klíčová slova: sociologie náboženství;deprivatizace;sekularizace;obsahová analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: sociology of religion;deprivatization;secularization;content analysis
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analyzovat koncept deprivatizace, tedy návrat náboženství do veřejné sféry, v pojetí jejího představitele José Casanovy. Výchozím textem práce se stal text Public Religion in the Modern World, ve kterém José Casanova analyzuje změny náboženského života, ke kterým došlo v průběhu osmdesátých let dvacátého století. Dále je záměrem práce vysvětlit, co je to takzvaná sekularizační teze a jak je pojímána u jejího významného představitele Petera Bergera, což slouží jako syžet pro demonstrování Casanovových námitek vůči sekularizačnímu konceptu a pro představení jeho konceptu deprivatizace. V neposlední řadě se práce věnuje myšlenkám klíčového oponenta Casanovy, jímž je Steve Bruce, a snaží se odhalit odlišná stanoviska těchto dvou autorů k náboženské situaci v moderních společnostech. Metodologií práce se tudíž stala obsahová analýza s cílem zachytit smysl a význam náboženství v dnešním světě u dvou významných autorů současnosti, José Casanovy a Steve Bruce.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of the bachelor thesis is to analyze the concept of deprivatization - that is the return of religion into the public sphere, in approach of José Casanova. In the initial text called "The Public Religions in the Modern World" José Casanova analyses the changes of religious life that happened during the 1980s. At first it was necessary to clarify the term ?secularization paradigm? from the point of view of Peter Berger. Berger?s view helps to demonstrate Casanova?s objections against the paradigm and to introduce his concept of deprivatization. The bachelor thesis also deals with thoughts of Casanova?s key opponent named Steve Bruce who is considered to be the biggest supporter of the secularization thesis of nowadays. The main contribution of the bachelor thesis is the revelation of two different opinions of two authors on religious situation in modern societies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Huspekova_Marketa (bakalarska prace - finalni verze).pdfPlný text práce396,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Huspekova (vedouci prace).docPosudek vedoucího práce42,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Huspekova-bc-oponent.docPosudek oponenta práce42 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Huspekova.JPGPrůběh obhajoby práce154,42 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7804

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.