Název: Fanouškovské komunity se zaměřením na genderovou analýzu tuningové subkultury - Žena v maskulinním prostředí
Další názvy: Fan Communities with Focus on Gender Analysis of Tuning Subculture - A Women in Masculine Environment
Autoři: Kala, Petr
Vedoucí práce/školitel: Holubec, Stanislav
Oponent: Hrešanová, Ema
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7807
Klíčová slova: automobilismus;tuning;subkultura;gender;stigmatizace;životní styl;konstrukce identity;maskulinita;femininita
Klíčová slova v dalším jazyce: automotive;tuning;subculture;gender;stigma;lifestyle;construction of identity;masculinity;femininity
Abstrakt: Tématem bakalářské práce jsou automobily jako náplň kulturního a sociálního kapitálu ve spojitosti s analýzou fanouškovských komunit s důrazem na tuningové nadšence, přesněji řečeno na ženy v tuningovém, čistě maskulinním prostředí. Cílem práce je empiricky zprostředkovat vhled do komunity lidí, jejichž koníčkem jsou automobily a to především ukázat svět ženy v mužském prostředí ale i pohled mužů na ženy, které mají tuto zálibu. Chci se zabývat konstrukcí identity ženy na tuningových setkáních a jejím vnímáním v tuningové subkultuře. Jedním z teoretických přístupů, který bude v práci použit je teorie nálepkování. V práci bude použit empiricko-analytický přístup a komparativní metoda. Komparace bude probíhat mezi dvěma skupinami a to mezi muži a ženami v rámci české tuningové subkultury.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the Bachelor thesis are cars filling the cultural and social capital in connection with the analysis of fan communities, with an emphasis on tuning enthusiasts, specifically on women in tuning, in purely masculine environment. The aim is empirically convey insight into the community of people whose hobby is cars, mainly to show the world of women in a male environment but also mens look at women who have this hobby. I want to deal with constructions of female identity on tuning meetings and perception in the tuning subculture. One of the theoretical approaches that will be used in the thesis is the theory of labeling. The work will be used empirical-analytic approach and the comparative method. The comparison will be performed between the two groups. Between men and women in the Czech tuning subculture.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kala_Petr_BP2013_Sociologie.pdfPlný text práce658,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kala_posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce50 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kala_bc_posudek_oponentky.docPosudek oponenta práce33,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kala.JPGPrůběh obhajoby práce182,95 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7807

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.