Title: Fanouškovské komunity se zaměřením na genderovou analýzu tuningové subkultury - Žena v maskulinním prostředí
Other Titles: Fan Communities with Focus on Gender Analysis of Tuning Subculture - A Women in Masculine Environment
Authors: Kala, Petr
Advisor: Holubec, Stanislav
Referee: Hrešanová, Ema
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7807
Keywords: automobilismus;tuning;subkultura;gender;stigmatizace;životní styl;konstrukce identity;maskulinita;femininita
Keywords in different language: automotive;tuning;subculture;gender;stigma;lifestyle;construction of identity;masculinity;femininity
Abstract: Tématem bakalářské práce jsou automobily jako náplň kulturního a sociálního kapitálu ve spojitosti s analýzou fanouškovských komunit s důrazem na tuningové nadšence, přesněji řečeno na ženy v tuningovém, čistě maskulinním prostředí. Cílem práce je empiricky zprostředkovat vhled do komunity lidí, jejichž koníčkem jsou automobily a to především ukázat svět ženy v mužském prostředí ale i pohled mužů na ženy, které mají tuto zálibu. Chci se zabývat konstrukcí identity ženy na tuningových setkáních a jejím vnímáním v tuningové subkultuře. Jedním z teoretických přístupů, který bude v práci použit je teorie nálepkování. V práci bude použit empiricko-analytický přístup a komparativní metoda. Komparace bude probíhat mezi dvěma skupinami a to mezi muži a ženami v rámci české tuningové subkultury.
Abstract in different language: The topic of the Bachelor thesis are cars filling the cultural and social capital in connection with the analysis of fan communities, with an emphasis on tuning enthusiasts, specifically on women in tuning, in purely masculine environment. The aim is empirically convey insight into the community of people whose hobby is cars, mainly to show the world of women in a male environment but also mens look at women who have this hobby. I want to deal with constructions of female identity on tuning meetings and perception in the tuning subculture. One of the theoretical approaches that will be used in the thesis is the theory of labeling. The work will be used empirical-analytic approach and the comparative method. The comparison will be performed between the two groups. Between men and women in the Czech tuning subculture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kala_Petr_BP2013_Sociologie.pdfPlný text práce658,32 kBAdobe PDFView/Open
Kala_posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce50 kBMicrosoft WordView/Open
Kala_bc_posudek_oponentky.docPosudek oponenta práce33,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kala.JPGPrůběh obhajoby práce182,95 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.