Title: Morální panika: případová studie studentů FF ZČU
Other Titles: Moral panic: Case studies students FF ŽČU
Authors: Korečková, Jana
Advisor: Kalvas, František
Referee: Váně, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7809
Keywords: morální panika;případová studie;média;kauzy 2012
Keywords in different language: moral panics;case study;media;report 2012
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem morální paniky. V teoretické části práce vycházím z Cohenova díla Folk devils and moral panics Nezabývám se ale pouze jedním případem morální paniky. Rozhodla jsem se vybrat hned dvacet kauz z druhé poloviny roku 2012, které se daly klasifikovat jako potencionální morální paniky. Hlavním cílem této bakalářské práce je odhalit to, jaká kauza představuje pro respondenty největší morální paniku a proč. Jako výzkumný vzorek jsem zvolila studenty ZČU v Plzni, konkrétně studenty sociologie prezenčního bakalářského studia. Tyto studenty považuji za spolehlivé soudce a pomocí jejich odpovědí budu analyzovat potencionální hrozbu morální paniky. Získaná data byla kódována a dále jsem s nimi pracovala v programu Stata11.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with research of moral panic. A teoreticat part is based on the work of Cohen´s Folk devils and moral panics. I decided to select twenty causes from the second half of 2012, which could be classified as potentional moral panics, thus I do not deal with only one cause. The Main objective of this thesis is to detect, which cause of moral panic represents the greatest moral panics relative to respondents and why it does. As a research sample I selected students of University of West Bohemia in Pilsen, specificially students of sociology bachelor study. I consider these students as relevant judges. With help of their answers I will analyze the potential threat of moral panics. Acquired data were coded and further processed by program Stata11.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Koreckova_Jana_2013.pdfPlný text práce664,97 kBAdobe PDFView/Open
Koreckova_posudek_vedouciho_.docPosudek vedoucího práce40,5 kBMicrosoft WordView/Open
Koreckova (oponent).docPosudek oponenta práce47,5 kBMicrosoft WordView/Open
Koreckova.JPGPrůběh obhajoby práce174,46 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.