Název: Proměna role a identity zdravotníků v České republice v souvislosti se zaváděním nadstandardních služeb ve zdravotnictví.
Další názvy: The transformation of identity and role of health professionals in the Czech Republic in relation to implementing of premium services in health care
Autoři: Krafčiková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Štípková, Martina
Oponent: Hrešanová, Ema
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7810
Klíčová slova: nadstandard;zdravotnictví;komercionalizace;reforma;profesní identita
Klíčová slova v dalším jazyce: above standard;health service;commercialization;reform;professional identity
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou rozdělení zdravotnické péče na standardní a nadstandardní, která dává možnost vyniknout tržnímu principu. Profesionalizace a vzrůstající možnosti v léčení mnoha nemocí zapříčinily, že zdravotnické služby se dostávají na úroveň jiných služeb, kde hlavním faktorem se stává cena, kterou jsme schopni a ochotni zaplatit. Cílem práce je zaznamenat jaké názory a zkušenosti mají zdravotníci s poskytováním nadstandardních výhod a jak nabízení rozdělené péče na standardní a nadstandardní ovlivňuje jejich roli ve vztahu k pacientům a jejich profesní identitu. Při výzkumu bude použita kvalitativní metodologie, konkrétně polostrukturované rozhovory s lékaři a sestrami ve dvou různě velkých nemocnicích.
Abstrakt v dalším jazyce: The final thesis deals with the distribution of standard and above standard health care, which helps to excel market principle. Thanks to professionalization and increasing oportunities in the health care, the health service is getting to a different standard. The main object of this standard is the price, which we are able and willing to pay. The aim of this work is to note medics´ opinions and experiences with providing above standard advantages and also how the distribution of divided health care influences their relation with patients and their professional identity. Quality metodologies, specifically semi-structured interviews with doctors and two nurses in two different hospitals will be used in this research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Krafcikova.pdfPlný text práce542,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krafcikova_ved.docPosudek vedoucího práce45,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Krafcikova_bcposudek_oponentky 2013.docxPosudek oponenta práce25,98 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Krafcikova.JPGPrůběh obhajoby práce172,16 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7810

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.