Název: Spirála mlčení v online světě
Další názvy: Spiral of Silence in Online World
Autoři: Přibylová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kalvas, František
Oponent: Štípková, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7817
Klíčová slova: spirála mlčení;online prostředí;offline prostředí;experimentální design
Klíčová slova v dalším jazyce: Spiral of silence;online environment;offline environment;experimental design
Abstrakt: Podkladem pro tuto práci je teorie Spirály mlčení, která se zabývá tím, "proč se lidé jako sociální bytosti obávají izolace od svého okolí (...) aby zabránili izolaci a aby nedošlo ke ztrátě popularity a úcty, lidé neustále pozorují své okolí. Snaží se zjistit, které názory a způsoby chování jsou převládající a také které se stávají více populární. Na veřejnosti se chovají jejich odpovídajícím způsobem." [Noelle-Neuman 1977: 144] V tomto textu měříme funkčnost spirály mlčení v online komunikaci. Pro tyto účely jsme zorganizovali experiment se 42 respondenty, zde jsme srovnávali online komunikaci s diskuzí tváří v tvář ve focus group. Dále jsme také replikovali dva výzkumy, již provedené na toto téma, jelikož jsme chtěli srovnávat jejich staré výsledky s novými zjištěními(Jörg Matthes a kolektiv, Francis Dalisay a kolektiv).
Abstrakt v dalším jazyce: The basis of this work is theory Spiral of silence, which deals: " Why people as social being are worried of social isolation.(...)People want to avoid isolation with watching views in the area, because they do not want lose popularity and respect. People search views and patterns of behavior, which are majority and become more popular. In the public behave people according to this majority [Noelle-Neuman 1977: 144]." In this text was measured functionality spiral of silence in online communication. For this purpose we organized experiment with 42 respondents and we compared here online communication with face to face discussion in focus group. We replicate two last researches on this topic because we want compare old results with new finding too (Jörg Matthes and collective, Francis Dalisay with collective).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_Lucie_Pribylova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pribylova_posudek_vedouciho_.docPosudek vedoucího práce41 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
pribylova_op.docPosudek oponenta práce50,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pribylova.JPGPrůběh obhajoby práce174,35 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7817

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.