Title: Ženy bez domova
Other Titles: Homeless Women
Authors: Šámalová, Zuzana
Advisor: Mata, Lucie
Referee: Štípková, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7819
Keywords: bezdomovectví;bezdomovkyně;příčiny bezdomovectví;azylové domy;sociální vyloučení;nezaměstnanost;veřejné mínění;postoj
Keywords in different language: homelessness;homeless women;causes of homelessness;sanctuary houses;social exclusion;unemployment;public opinion;attutide
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problémy žen bez domova. Hlavním cílem je objasnit, jaké jsou příčiny vzniku ženského bezdomovectví. Dále poskytnout náhled do nitra žen, kterých se bezdomovectví týká, a zmapovat jaké jednání může v průběhu bezdomovectví prohloubit tento stav či znemožnit ženám návrat do společnosti. Klíčové jsou pro práci důvody, které vedou ke vzniku jejich bezdomovectví. V praktické části je proveden kvalitativní výzkum, který zkoumá, jak ženy bez domova vnímají svou situaci.
Abstract in different language: This thesis focuses on the problems of homeless women. The main objective is to clarify what are the causes of female homelessness. It will also provide insight into the heart of women, who relates to homelessness, and map out what actions can deepen during this state of homelessness or prevent women return to society. Key to the work are the reasons that lead to their homelessness. The practical part is a qualitative research that explores how homeless women perceive their situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samalova_BP_Sociologie_2013.pdfPlný text práce638,1 kBAdobe PDFView/Open
Samalova_posudek_VED.pdfPosudek vedoucího práce44,6 kBAdobe PDFView/Open
samalova_op.docPosudek oponenta práce49,5 kBMicrosoft WordView/Open
Samalova.JPGPrůběh obhajoby práce221 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.