Název: Ženy bez domova
Další názvy: Homeless Women
Autoři: Šámalová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Mata, Lucie
Oponent: Štípková, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7819
Klíčová slova: bezdomovectví;bezdomovkyně;příčiny bezdomovectví;azylové domy;sociální vyloučení;nezaměstnanost;veřejné mínění;postoj
Klíčová slova v dalším jazyce: homelessness;homeless women;causes of homelessness;sanctuary houses;social exclusion;unemployment;public opinion;attutide
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na problémy žen bez domova. Hlavním cílem je objasnit, jaké jsou příčiny vzniku ženského bezdomovectví. Dále poskytnout náhled do nitra žen, kterých se bezdomovectví týká, a zmapovat jaké jednání může v průběhu bezdomovectví prohloubit tento stav či znemožnit ženám návrat do společnosti. Klíčové jsou pro práci důvody, které vedou ke vzniku jejich bezdomovectví. V praktické části je proveden kvalitativní výzkum, který zkoumá, jak ženy bez domova vnímají svou situaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the problems of homeless women. The main objective is to clarify what are the causes of female homelessness. It will also provide insight into the heart of women, who relates to homelessness, and map out what actions can deepen during this state of homelessness or prevent women return to society. Key to the work are the reasons that lead to their homelessness. The practical part is a qualitative research that explores how homeless women perceive their situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Samalova_BP_Sociologie_2013.pdfPlný text práce638,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Samalova_posudek_VED.pdfPosudek vedoucího práce44,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
samalova_op.docPosudek oponenta práce49,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Samalova.JPGPrůběh obhajoby práce221 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7819

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.