Title: Účinná motivace, nástroj pro zvyšování pracovního výkonu
Other Titles: Effective motivation tool for enhancing job performance
Authors: Čmolíková, Adéla
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Jiřincová, Božena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8063
Keywords: motivace;zvyšování pracovního výkonu;nepeněžní odměny;vliv vedoucího pracovníka na výkon zaměstnance;benefity;vliv osobnosti na motivaci zaměstnance
Keywords in different language: motivation;improving work performance;non-monetary rewards;influence of manager to employee performance;benefits;impact on motivation employee motivation theory
Abstract: Tématem bakalářské práce je efektivní motivace (nástroj pro zlepšení výkonu). Problematika motivace je velmi aktuální, protože mnoho lidí je často motivováno výší příjmu. Efektivní práce s lidmi, jakož i řízení zaměřené na pracovní motivaci by mělo být důležitou oblastí pro všechny organizace, které používají lidské zdroje. Za naplnění cílů společnosti a za plnění její vize je kompetentní užší vedení společnosti. To má za úkol prostřednictvím vedoucích pracovníků namotivovat zaměstnance tak, aby byly naplněny cíle a vize společnosti a zároveň se zlepšil podaný výkon zaměstnanců. Práce se snaží popsat rozmanitou šíři faktorů, které mají na motivaci zaměstnanců vliv jako např. prostředí, situace, osobnost, vliv okolí, pracovní podmínky, působení vedoucího pracovníka aj. Pracovní motivace je součástí práce všech vedoucích pracovníků ve všech řídících úrovních ve společnosti. Pokud firma chce být úspěšnou, je třeba využít všech pracovních sil a jejich motivace k dosažení co nejlepší výkon a povědomí o provedení práce, která odráží práci a osobní spokojenost zaměstnanců. Práce se dále zabývá vysvětlením pojmů týkajících se motivace z psychologického hlediska, vysvětluje principy, na kterých jsou založeny, motivační teorie a popisuje vliv motivačního profilu jednotlivce na jeho výkon. Kromě toho se snaží poukázat na význam vlivu vedoucího pracovníka na zaměstnance. Motivaci zaměstnance ovlivňuje řada faktorů, které pokud o nich vedoucí pracovník ví a umí je správně využít mohou přinést přínos nejen firmě, pro kterou zaměstnanec lepší výkon odvádí, ale i jemu samotnému.
Abstract in different language: The theme of the Bachelor's thesis is the effective motivation (a tool for the improvement of performance). The issue of motivation is very timely, because a lot of people are often motivated by the amount of the income. An effective work with people as well as the management focused on work motivation should be an important area for all organizations that use the human resources. Objectives of each company are responsible for the fulfillment of the vision that creates and provides for tighter management of the company. Using the system tools that affect work incentives for effective, it is important to find out the employees motivation, which will lead to achieving high performance. Work motivation is part of the senior staff in all the all of the management levels in the company. If the firm could be successful, it is necessary to use all of potential employees and their motivation to achieve the best possible performance and awareness in work performance which reflected work and personal satisfaction of employees. The aim of the thesis is to analyze the effective motivation of employees because of their work performance. It deals with explanation of terms related to motivation from a psychological point of view, explains the principles on which they are based motivational theory, and describes the effect of the incentive individual profile on its performance. In addition, trying to point out the importance of Access Manager to an employee. In the bachelor thesis there were found that employees motivation depends on their personality on the environment in which they work. Employee motivation depends also on the personality of the Manager and his or her leadership style. Motivation of employees, however, affects a lot of other factors, such as financial and non-financial rewards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Adela Cmolikova.pdfPlný text práce438,1 kBAdobe PDFView/Open
Cmolikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce421,55 kBAdobe PDFView/Open
Cmolikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce317,97 kBAdobe PDFView/Open
Cmolikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce99,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.