Title: Současné existenciální otázky mládeže žijící na venkově
Other Titles: Existencional questions about people living in the country
Authors: Čadová, Eliška
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8069
Keywords: existencialismus;existenciální filozofie;představitelé existencionalismu;psychoterapie;adolescence;kognitivní a emocionální vztahy;sociální vztahy;vývojové úkoly;identita;smysl života;analýza rozdílů
Keywords in different language: existentialism;existential philosophy;representatives of existencialism;cognitive and emotional relations;psychotherapy;adolescence;social relations;development parts;identity;sence of life;differences analysis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá exisenciálními otázkami mládeže žijící na venkově. Je rozdělena do tří stěžejních kapitol. První a druhá kapitola mapuje teoretická východiska. V úvodních statích je z filozofického i psychologického hlediska charakterizován existencionalismus v kontextu jeho nejvýznamnějších představitelů. Druhá kapitola je věnována adolescenci, změnám a vývojovým úkolům tohoto ontogenetického období. Třetí kapitola má charakter praktické části. Poskytuje pohled na výzkumy zabývající se smyslem života a následně navazuje vlastním empirickým šetřením za použití kvalitativní metodologie. V rámci výzkumného designu bylo stanoveno pět výzkumných otázek. Sběr dat byl realizován prostřednictvím polostandardizovaných rozhovorů s adolescenty ve věku 14 až 20 let. Práce s daty byla vedena Grounded theory metodikou.
Abstract in different language: This bachelor work takes an interest in existential questions about people living in the country. It is divided into 3 crucial parts. First and second parts decsribe theories. In opening texts, from phylosophical and psychological points of view, is characterized the existencionalism and its most significant authors. The second part deals with adolescence, its changes and development of this particular ontogenetic period. The third part mostly deals with practical stuffs. It brings general view in researches interested in the sense of live, than it shows actual emphiric research using a qualitative methodology. 5 crucial questions has been set down. The data collection was realised by interviews with adolescents at the age of 14 ? 20 years old. The work with datas was done according to Grounded theory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Cadova.pdfPlný text práce342,37 kBAdobe PDFView/Open
Cadova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,69 kBAdobe PDFView/Open
Cadova - oponent.pdfPosudek oponenta práce297,43 kBAdobe PDFView/Open
Cadova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce111,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8069

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.