Název: Připravenost vybrané skupiny populace na mimořádné události
Další názvy: Preparedness selected group of population for extraordinary events
Autoři: Trubačová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Jiřincová, Božena
Oponent: Svoboda, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8072
Klíčová slova: mimořádné události;integrovaný záchranný systém;ochrana obyvatelstva;Hasičský záchranný sbor ČR;první pomoc;výuka ochrany obyvatelstva;vzdělávací program;připravenost populace;připravenost žáků
Klíčová slova v dalším jazyce: extraordinary event;integrated rescue system;public safety;Fire brigade of Czech republic;first aid;public safety instruction;educational programm;population preparedness;pupil preparedness
Abstrakt: Tato bakalářská práce zkoumá úroveň připravenosti žáků základních škol na mimořádné události. Teoretickou část tvoří tři kapitoly. První kapitola vysvětluje a charakterizuje základní pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva. Definuje pojem mimořádné události, popisuje základní rozdělení mimořádných událostí, charakterizuje integrovaný záchranný systém a jeho jednotlivé složky. Druhá kapitola pojednává o začlenění problematiky ochrany obyvatelstva do vzdělávacích programů. Zkoumá vývoj začleňování problematiky ochrany obyvatelstva do vzdělávacích programů a také zkoumá reálné začlenění problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do rámcových a školních vzdělávacích programů. Třetí kapitola se zaměřuje na didaktické zásady výuky témat ochrany člověka za mimořádných událostí. Definuje základní obecné didaktické zásady výuky, zkoumá možnosti výuky a navrhuje obsah a způsoby výuky témat ochrany člověka za mimořádných událostí na jednotlivých stupních vzdělávání. V praktické části práce je u žáků devátých tříd základních škol formou dotazníku zjišťována úroveň znalostí základních pravidel chování při mimořádných událostech. Výsledky výzkumu jsou prezentovány v tabulkách a grafech.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor's work examines the level of preparedness of elementary school pupils for extraordinary events. The theoretical part consists of three chapters. The first chapter explains and characterises basic terminology regarding public safety. It defines the term "extraordinary event", describes basic differences between extraordinary events and characterises the integrated rescue system and its individual parts. The second chapter examines inclusion of issues regarding public safety into educational programmes. It examines the development of inclusion of public safety issues into education programmes and also examines real inclusion of issues regarding public safety during extraordinary events into general and school educational programmes. The third chapter focuses on academic guidelines for instruction regarding public safety topics during extraordinary events. It defines the basic general academic guidelines for instruction, examines instruction options and recommends contents and methods of instruction regarding public safety during extraordinary events at individual education levels. In the practical part of the work, a questionnaire is used to assess the knowledge among ninth-year elementary school pupils about basic guidelines for behaviour during extraordinary events. The results of the survey are presented in tables and graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Trubacova.pdfPlný text práce634,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trubacova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce410,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trubacova - oponent.pdfPosudek oponenta práce365,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trubacova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce100,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8072

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.