Title: Vliv prenatálního stresu matky na neurotičnost dítěte
Other Titles: Impact of prenatal maternal stress on child neurotization
Authors: Jahlová, Kristýna
Advisor: Miňhová, Jana
Referee: Šámalová, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8078
Keywords: prenatální vývoj;prenatální stres;traumatické události;vliv stresu;senzitivita plodu;mateřská vazba;neurotičnost
Keywords in different language: prenatal development;prenatal stress;child neurotization;effects of stress;sensitivity of fetus;maternal bond;neuroticism
Abstract: Předkládaná bakalářská práce Vliv prenatálního stresu matky na neurotičnost dítěte se zabývá souvislostí mezi prožívaným traumatem a stresem matky v těhotenství a jeho vlivem na dítě v postnatálním vývoji. V teoretické části práce jsou představované dosavadní myšlenky a poznatky, které se týkají prenatálního vývoje, neurotičnosti a také souvislostmi mezi stresem matky a jeho vlivem na vyvíjející se plod. Ve své praktické části práce představuje provedení a výsledky výzkumné sondy. Výzkumná sonda byla provedena pomocí kresby postavy, projekční kresby -. ?Jak to vypadá u vás doma? a metodou nedokončených vět. Vzorek se skládá z 10 dětí předškolního věku. Z výsledků výzkumné sondy vyplývá, že psychické rozpoložení matky během těhotenství velmi ovlivňuje nejen jeho průběh, ale také má vliv na následující život dítěte. Není pravidlem, že pokud matka prožije stres či trauma v období těhotenství, tak to bezpodmínečně znamená, že narozené dítě bude neurotické. Ale stres v těhotenství představuje větší náklonnost k pozdější neurotizaci dítěte. Důležitým činitelem je také sociální prostředí a rodina, ve kterém dítě vyrůstá.
Abstract in different language: This thesis named Impact of prenatal maternal stress on child neurotization discusses the connection between prenatal maternal stress and its effects on child neurotization. The theoretical part of the thesis presents the current thoughts and knowledge related to prenatal development and neurotization. The practical part presents the results of empirical study. This empirical study was prepared by using drawing figures and design drawing ? ?How are things at home? and finally completing of unfinished sentences by children. Sample of empirical study consisted of 10 children of preschool age. From empirical study results that psyche of the mother during pregnancy influences the course of pregnancy and affects future life of child. There is no exact rule between stress in pregnancy and neurotization of child, but stress in pregnancy represent greater tendency to neurotization. Of course that surroundings in which the child grows up have strong effect on its neurotization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jahlova PDF.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Jahlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,6 kBAdobe PDFView/Open
Jahlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce221,71 kBAdobe PDFView/Open
Jahlova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce120,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.