Název: Vliv prenatálního stresu matky na neurotičnost dítěte
Další názvy: Impact of prenatal maternal stress on child neurotization
Autoři: Jahlová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Šámalová, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8078
Klíčová slova: prenatální vývoj;prenatální stres;traumatické události;vliv stresu;senzitivita plodu;mateřská vazba;neurotičnost
Klíčová slova v dalším jazyce: prenatal development;prenatal stress;child neurotization;effects of stress;sensitivity of fetus;maternal bond;neuroticism
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce Vliv prenatálního stresu matky na neurotičnost dítěte se zabývá souvislostí mezi prožívaným traumatem a stresem matky v těhotenství a jeho vlivem na dítě v postnatálním vývoji. V teoretické části práce jsou představované dosavadní myšlenky a poznatky, které se týkají prenatálního vývoje, neurotičnosti a také souvislostmi mezi stresem matky a jeho vlivem na vyvíjející se plod. Ve své praktické části práce představuje provedení a výsledky výzkumné sondy. Výzkumná sonda byla provedena pomocí kresby postavy, projekční kresby -. ?Jak to vypadá u vás doma? a metodou nedokončených vět. Vzorek se skládá z 10 dětí předškolního věku. Z výsledků výzkumné sondy vyplývá, že psychické rozpoložení matky během těhotenství velmi ovlivňuje nejen jeho průběh, ale také má vliv na následující život dítěte. Není pravidlem, že pokud matka prožije stres či trauma v období těhotenství, tak to bezpodmínečně znamená, že narozené dítě bude neurotické. Ale stres v těhotenství představuje větší náklonnost k pozdější neurotizaci dítěte. Důležitým činitelem je také sociální prostředí a rodina, ve kterém dítě vyrůstá.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis named Impact of prenatal maternal stress on child neurotization discusses the connection between prenatal maternal stress and its effects on child neurotization. The theoretical part of the thesis presents the current thoughts and knowledge related to prenatal development and neurotization. The practical part presents the results of empirical study. This empirical study was prepared by using drawing figures and design drawing ? ?How are things at home? and finally completing of unfinished sentences by children. Sample of empirical study consisted of 10 children of preschool age. From empirical study results that psyche of the mother during pregnancy influences the course of pregnancy and affects future life of child. There is no exact rule between stress in pregnancy and neurotization of child, but stress in pregnancy represent greater tendency to neurotization. Of course that surroundings in which the child grows up have strong effect on its neurotization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Jahlova PDF.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jahlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jahlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce221,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jahlova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce120,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8078

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.