Název: Psychologická analýza svěřování dítěte do péče prarodičů
Další názvy: Psychological Analysis of Childcare Delegation to Grandparents
Autoři: Uzlová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Kubíková, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8079
Klíčová slova: emocionalita;prarodiče pěstouni;prarodiče;dotazník SUPSO;náhradní rodinná péče;rodina
Klíčová slova v dalším jazyce: emotionality;grandparents raising their grandchildren alone;grandparents;SUPSO questionnaire;foster care;family
Abstrakt: Resumé Předkládaná bakalářská práce Psychologická analýza svěřování dítěte do péče prarodičů se věnuje problematice pěstounské péče prarodičů a sleduje rozdíly v životních situacích prarodičů pěstounů a "tradičních" prarodičů, jejichž vnoučata jsou vychovávána svými rodiči. Ve své teoretické části práce představuje dosavadní poznatky týkající se rodiny, "prarodičovství" a náhradní rodinné péče. Praktická část pak empiricky studuje emocionalitu u obou výše zmíněných skupin prarodičů: prarodičů pěstounů a "tradičních" prarodičů; a prožívání pěstounské péče v případě první skupiny prarodičů. Výzkumná sonda je u obou skupin prarodičů primárně založena na dotazníku SUPSO. Pro získání detailnějšího pohledu na prožívání pěstounské péče byly mezi prarodiči pěstouny provedeny rozhovory, které umožňují lépe pochopit jejich životní situaci. Z výsledků dotazníku SUPSO vyplývá, že z hlediska emocionality jak prarodiče vychovávající svá vnoučata, tak i "tradiční" prarodiče spíše neinklinují k prožívání úzkosti, depresí a impulsivnosti. Avšak při porovnání obou skupin mezi sebou mají "tradiční" prarodiče vyšší tendenci tyto emocionální stavy prožívat. Rozbor rozhovorů mezi prarodiči pěstouny ukazuje, že nejdůležitější jsou pro ně změna postoje a vztahu k vnoučeti a zhodnocení jejich pěstounské péče.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis named Psychological Analysis of Childcare Delegation to Grandparents deals with grandparents raising their grandchildren alone and tries to understand their life situation in comparison to "traditional" grandparents whose grandchildren are brought up by their parents. The theoretical part of the thesis presents current state of knowledge on family, grand-parenthood and foster care. Its practical part empirically examines emotionality among both groups of grandparents: "traditional" grandparents and those bringing up their grandchildren alone; and how the latter mentioned group experience foster care. The empirical study is primarily based on the SUPSO questionnaire. In order to better understand how foster care is experienced, grandparents bringing up their grandchildren were interviewed. Based on the SUPSO questionnaire results, neither of the group of grandparents tends to experience anxiety, depression or being impulsive. However, "traditional" grandparents seem to tend more likely to experience these emotional states when comparing both groups. The analysis of interviews done among grandparents raising grandchildren shows, that changing attitudes and relationship to their grandchildren and further the evaluation of their foster care are the most important aspects for these grandparents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Uzlova.pdfPlný text práce950,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uzlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uzlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce293,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uzlova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce102,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8079

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.