Title: Psychologická analýza svěřování dítěte do péče prarodičů
Other Titles: Psychological Analysis of Childcare Delegation to Grandparents
Authors: Uzlová, Karolína
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8079
Keywords: emocionalita;prarodiče pěstouni;prarodiče;dotazník SUPSO;náhradní rodinná péče;rodina
Keywords in different language: emotionality;grandparents raising their grandchildren alone;grandparents;SUPSO questionnaire;foster care;family
Abstract: Resumé Předkládaná bakalářská práce Psychologická analýza svěřování dítěte do péče prarodičů se věnuje problematice pěstounské péče prarodičů a sleduje rozdíly v životních situacích prarodičů pěstounů a "tradičních" prarodičů, jejichž vnoučata jsou vychovávána svými rodiči. Ve své teoretické části práce představuje dosavadní poznatky týkající se rodiny, "prarodičovství" a náhradní rodinné péče. Praktická část pak empiricky studuje emocionalitu u obou výše zmíněných skupin prarodičů: prarodičů pěstounů a "tradičních" prarodičů; a prožívání pěstounské péče v případě první skupiny prarodičů. Výzkumná sonda je u obou skupin prarodičů primárně založena na dotazníku SUPSO. Pro získání detailnějšího pohledu na prožívání pěstounské péče byly mezi prarodiči pěstouny provedeny rozhovory, které umožňují lépe pochopit jejich životní situaci. Z výsledků dotazníku SUPSO vyplývá, že z hlediska emocionality jak prarodiče vychovávající svá vnoučata, tak i "tradiční" prarodiče spíše neinklinují k prožívání úzkosti, depresí a impulsivnosti. Avšak při porovnání obou skupin mezi sebou mají "tradiční" prarodiče vyšší tendenci tyto emocionální stavy prožívat. Rozbor rozhovorů mezi prarodiči pěstouny ukazuje, že nejdůležitější jsou pro ně změna postoje a vztahu k vnoučeti a zhodnocení jejich pěstounské péče.
Abstract in different language: This thesis named Psychological Analysis of Childcare Delegation to Grandparents deals with grandparents raising their grandchildren alone and tries to understand their life situation in comparison to "traditional" grandparents whose grandchildren are brought up by their parents. The theoretical part of the thesis presents current state of knowledge on family, grand-parenthood and foster care. Its practical part empirically examines emotionality among both groups of grandparents: "traditional" grandparents and those bringing up their grandchildren alone; and how the latter mentioned group experience foster care. The empirical study is primarily based on the SUPSO questionnaire. In order to better understand how foster care is experienced, grandparents bringing up their grandchildren were interviewed. Based on the SUPSO questionnaire results, neither of the group of grandparents tends to experience anxiety, depression or being impulsive. However, "traditional" grandparents seem to tend more likely to experience these emotional states when comparing both groups. The analysis of interviews done among grandparents raising grandchildren shows, that changing attitudes and relationship to their grandchildren and further the evaluation of their foster care are the most important aspects for these grandparents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Uzlova.pdfPlný text práce950,98 kBAdobe PDFView/Open
Uzlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,8 kBAdobe PDFView/Open
Uzlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce293,86 kBAdobe PDFView/Open
Uzlova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce102,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8079

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.