Název: Poruchy příjmu potravy u dospívajících
Další názvy: Eating disorders of adolescents
Autoři: Staněk, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Lenka
Oponent: Kubíková, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8081
Klíčová slova: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;mentální bulimie
Klíčová slova v dalším jazyce: eating disorders;anorexia nervosa;bulimia nervosa
Abstrakt: Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části práce jsou uvedeny základní souvislosti, příčiny a diagnózy ovlivňující vznik poruch příjmu potravy. Dále jsou zde u jednotlivých diagnóz popsány jejich příznaky, následky a způsoby léčby. Na závěr této části jsou uvedeny možné přístupy k žákům postiženým těmito poruchami. V praktické části byla zpracována kazuistika dívky postižené mentální anorexií s cílem zhodnotit příčiny rozvoje mentální anorexie. Dále bylo v praktické části práce použito dotazníkového šetření, jehož hlavním cílem bylo zjištění, jaké mají dospívající chlapci a dívky znalosti a problémy v oblasti poruch příjmu potravy. Následně byly výsledky obou skupin porovnány.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor´s thesis is divided into two parts. In the theoretic volume of this work basic connection, causes and diagnosis influencing the development of eating disorders are mentioned. Further there are single diagnoses, their appearances, and aftermath and treatment manners described. In the last part the theoretic volume possible approaches to pupils disabled with those disorders are mentioned. In the practical part of the thesis a case interpretation of a girl disabled with mental anorexia was processed. The aim of this interpretation was an evaluation of the causes that led to development of anorexia nervosa. Further a questionnaire inquiry was used to find what knowledge and problems in the field of eating disorders adolescent boys and girls have had. Subsequently the records of both groups were compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Stanek.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce424,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanek - oponent.pdfPosudek oponenta práce462,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanek - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce107,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8081

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.