Title: Poruchy příjmu potravy u dospívajících
Other Titles: Eating disorders of adolescents
Authors: Staněk, Jiří
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8081
Keywords: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;mentální bulimie
Keywords in different language: eating disorders;anorexia nervosa;bulimia nervosa
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části práce jsou uvedeny základní souvislosti, příčiny a diagnózy ovlivňující vznik poruch příjmu potravy. Dále jsou zde u jednotlivých diagnóz popsány jejich příznaky, následky a způsoby léčby. Na závěr této části jsou uvedeny možné přístupy k žákům postiženým těmito poruchami. V praktické části byla zpracována kazuistika dívky postižené mentální anorexií s cílem zhodnotit příčiny rozvoje mentální anorexie. Dále bylo v praktické části práce použito dotazníkového šetření, jehož hlavním cílem bylo zjištění, jaké mají dospívající chlapci a dívky znalosti a problémy v oblasti poruch příjmu potravy. Následně byly výsledky obou skupin porovnány.
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis is divided into two parts. In the theoretic volume of this work basic connection, causes and diagnosis influencing the development of eating disorders are mentioned. Further there are single diagnoses, their appearances, and aftermath and treatment manners described. In the last part the theoretic volume possible approaches to pupils disabled with those disorders are mentioned. In the practical part of the thesis a case interpretation of a girl disabled with mental anorexia was processed. The aim of this interpretation was an evaluation of the causes that led to development of anorexia nervosa. Further a questionnaire inquiry was used to find what knowledge and problems in the field of eating disorders adolescent boys and girls have had. Subsequently the records of both groups were compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Stanek.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Stanek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce424,17 kBAdobe PDFView/Open
Stanek - oponent.pdfPosudek oponenta práce462,31 kBAdobe PDFView/Open
Stanek - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce107,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.