Název: Faktory ovlivňující volbu učebního oboru na ISŠŽ v Plzni
Další názvy: Factors influencing the choice of studying field on Integrated secondary school of trade in Pilsen.
Autoři: Horová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Kubíková, Kateřina
Oponent: Szachtová, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8086
Klíčová slova: volba povolání;kariérové rozhodování;pubescence;žák;rodina;vliv rodiny;základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: career choice;career decision-making;adolescence;pupil;family;parental influence;elementary school
Abstrakt: Bakalářská práce na téma ,,Faktory ovlivňující volbu učebního oboru na ISŠŽ v Plzni" otvírá problematiku volby povolání. Práce se snaží odhalit klíčové faktory, které ovlivnily žáky středního odborného učiliště při výběru učebního oboru. V první, teoretické části, je popsána charakteristika období dospívání, na kterou navazuje popis osobnostních, zájmových a motivačních aspektů dospívajících v souvislosti s volbou povolání. Práce se zaměřuje také na vlivy působící v rámci rodiny a školy. Vysvětlen je obsah a funkce kariérového poradenství. Druhá část praktická je založena na dotazníkovém šetření, které je doplněno metodou rozhovoru. Součástí vlastního šetření je interpretace výsledků jednotlivých otázek dotazníku a rozhovorů realizovaných na Integrované střední škole živnostenské v Plzni. Práce si klade za cíl, určit vlivy působící v profesním rozhodování dospívajících a zjistit následnou motivaci učňů k vybranému oboru.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of the Bachelor thesis, "Factors influencing the choice of apprenticeship at the ISŠŽ in Pilsner" addresses the career issues. This work aims to identify the key factors that influenced the students of secondary vocational schools in the selection of apprenticeship. The first theoretical part, describes the characteristics of adolescence, followed by the description of the personality, interest and motivational aspects of adolescents in the respect of the choice of vocation. The work also focuses on the influences within the family and school. The content and function of career counseling is explained. The second practical part is based on a survey, which is completed by an interview. Part of its research is the interpretation of the results of individual questionnaire and interviews conducted at the Integrated Secondary School in Pilsen. The work aims to determine the factors influencing the career decisions of adolescents and to determine the subsequent motivation of apprentices to the selected field.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Horova.pdfPlný text práce447,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce345,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horova - oponent.pdfPosudek oponenta práce308,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce118,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8086

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.