Title: Alternativní medicína - její znalosti a zkušenosti s ní
Other Titles: Alternative medicine - the knowledge of it and experience with it
Authors: Štědronský, Josef
Advisor: Šámalová, Kateřina
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8095
Keywords: alternativní medicína;zdraví;uzdravování;přírodní;alopatická medicína
Keywords in different language: alternative medicine;recovering;health;narural;alopatic medicine
Abstract: Tato práce se zabývá průzkumem vztahu populace ke konvenční a alternativní medicíně. Pokouší se zmapovat znalost jednotlivých směrů alternativní medicíny v populaci. Dále zjišťuje kladné či záporné zkušenosti respondentů, kteří daný směr alternativní medicíny využili, a postoje respondentů, kteří ještě nemají vlastní zkušenosti s danou metodou. Vyhodnocuje získané odpovědi u jednotlivých směrů a pořadí úspěšnosti těchto směrů. Pokouší se hledat klady a zápory jednotlivých směrů a také, co by mohlo podmiňovat vztah respondentů k jednotlivým směrům alternativní medicíny. V části teoretické se zaměřuje na jednotlivé směry alternativně medicínských přístupů, pokouší se je popsat. Najít či alespoň odhadnout jejich východiska, popsat metody a prozkoumat, jakým způsobem fungují, nebo by alespoň fungovat mohly. V části praktické se pak zaměřuje na výzkum mezi respondenty dotazníkového šetření, popisuje, jaký vztah mají k jednotlivým přístupům, jaké znalosti o těchto přístupech a zkušenosti s nimi a čím mohou být tyto jejich postoje determinovány. Na závěr praktické části vyhodnocuje tyto výsledky a snaží se o jejich interpretaci.
Abstract in different language: This work explores the attitude towards conventional and alternative medicine in the population. It attempts to map people's knowledge of various kinds of alternative medicine. It also investigates the positive or negative experiences of those who have used these kinds of alternative medicine and opinions in case of respondents who haven't had any personal experience with the given method. It analyzes the responses received for each method and ranks them in order of their success. It attempts to find the pros and cons of each approach to alternative medicine and what might determine the attitude of respondents to the particular aproach. The theoretical part concentrates on the individual kinds of alternative medicine and tries to describe them: find or estimate their bases, desribe their methods and explore how they work or at least how they are supposed to work. The practical part focuses on the research performed on the respondents of our questionnaire survey. It describes their relationship to, knowledge of and experience with the individual approaches and the possible sources of their attitudes. The final part evaluates these results and tries to interpret them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Stedronsky Josef.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
Stedronsky - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,24 kBAdobe PDFView/Open
Stedronsky - oponent.pdfPosudek oponenta práce518,38 kBAdobe PDFView/Open
Stedronsky - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce109,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.