Title: Analýza interakcí v rodinách s adolescentním dítětem
Other Titles: The analysis of interaction in families with a teenage child
Authors: Motyčka, Tomáš
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Miňhová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8098
Keywords: rodina;adolescent;interakce;emoce;komunikace;vztahy
Keywords in different language: family;adolescent;interaction;emotion;communication;relationships
Abstract: Bakalářská práce má za úkol analyzovat rodinné interakce mezi adolescentními dětmi a jejich rodiči. V teoretické části definuje rodinu, její funkce, vývoj, znaky a zvláštnosti české rodiny, adolescentní období a socializaci v tomto věku, blíže pak vztahy adolescenta v rodině, rodinnou interakci a její součásti. V praktické části jsou obsaženy výzkumy v českých rodinách s adolescentními dětmi a jejich následné analýzy. Cílem analýz je zmapování a rozbor vybraných interakčních vztahů v rodinách s adolescentním dítětem a názorné popsání a interpretace rozdílů v percepci u jednotlivých členů. Jako další cíl praktické části je srovnání výsledků s výsledky předchozí výzkumné sondy, která zkoumala stejné interakce, ale se staršími dětmi. Prostředkem pro rozbor analýz, grafickou a slovní interpretaci výsledků, byl modifikovaný dotazník ADOR a test rodinného systému FAST. Hlavním přínosem práce je srovnávací studie s předchozím zkoumáním, která se zaměřila děti na prahu adolescence a dospělosti. Dalším přínosem je zprostředkování pohledu na situace v českých rodinách s adolescentním dítětem.
Abstract in different language: My Undergraduate thesis is focused on family interaction between adolescent children and their parents. In the theoretical part the thesis defines a family, its functions, development, signs and distinction of czech families, adolescent period and socialization in this age. There are also more closely described relationships of the adolescent children in the family, family interaction and its parts. In the applied part, there are involved researches in czech families with adolescent children and their subsequent analysis. The aim of the thesis is maping and analyse of chosen interactiv relationships in families with adolescent child and describing and interpratation of differences in perception to each member. The next aim of the applied part is comparing the results with previous similar research, only with the older children. The modyfied questionaire ADOR and the test of family system FAST was the medium for analysis, graphic and vocabulary interpratation of results. The main gains of this thesis is comparing study to the previous research which was focused on adolescent and adult children. The next gains is to show the view to the czech families with adolescent children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Motycka.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Motycka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,26 kBAdobe PDFView/Open
Motycka - oponent.pdfPosudek oponenta práce489,28 kBAdobe PDFView/Open
Motycka - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce126,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.