Název: Analýza interakcí v rodinách s adolescentním dítětem
Další názvy: The analysis of interaction in families with a teenage child
Autoři: Motyčka, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Miňhová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8098
Klíčová slova: rodina;adolescent;interakce;emoce;komunikace;vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: family;adolescent;interaction;emotion;communication;relationships
Abstrakt: Bakalářská práce má za úkol analyzovat rodinné interakce mezi adolescentními dětmi a jejich rodiči. V teoretické části definuje rodinu, její funkce, vývoj, znaky a zvláštnosti české rodiny, adolescentní období a socializaci v tomto věku, blíže pak vztahy adolescenta v rodině, rodinnou interakci a její součásti. V praktické části jsou obsaženy výzkumy v českých rodinách s adolescentními dětmi a jejich následné analýzy. Cílem analýz je zmapování a rozbor vybraných interakčních vztahů v rodinách s adolescentním dítětem a názorné popsání a interpretace rozdílů v percepci u jednotlivých členů. Jako další cíl praktické části je srovnání výsledků s výsledky předchozí výzkumné sondy, která zkoumala stejné interakce, ale se staršími dětmi. Prostředkem pro rozbor analýz, grafickou a slovní interpretaci výsledků, byl modifikovaný dotazník ADOR a test rodinného systému FAST. Hlavním přínosem práce je srovnávací studie s předchozím zkoumáním, která se zaměřila děti na prahu adolescence a dospělosti. Dalším přínosem je zprostředkování pohledu na situace v českých rodinách s adolescentním dítětem.
Abstrakt v dalším jazyce: My Undergraduate thesis is focused on family interaction between adolescent children and their parents. In the theoretical part the thesis defines a family, its functions, development, signs and distinction of czech families, adolescent period and socialization in this age. There are also more closely described relationships of the adolescent children in the family, family interaction and its parts. In the applied part, there are involved researches in czech families with adolescent children and their subsequent analysis. The aim of the thesis is maping and analyse of chosen interactiv relationships in families with adolescent child and describing and interpratation of differences in perception to each member. The next aim of the applied part is comparing the results with previous similar research, only with the older children. The modyfied questionaire ADOR and the test of family system FAST was the medium for analysis, graphic and vocabulary interpratation of results. The main gains of this thesis is comparing study to the previous research which was focused on adolescent and adult children. The next gains is to show the view to the czech families with adolescent children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Motycka.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Motycka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Motycka - oponent.pdfPosudek oponenta práce489,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Motycka - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce126,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8098

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.