Název: Vztahové a poziční interakce mezi rodiči a jejich dětmi na prahu dospělosti
Další názvy: Ppositional and Relation Interaction between Parents and Their Children on the Treshold of Adulthood
Autoři: Tomšovic, Jan
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Kubíková, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8099
Klíčová slova: rodina;adolescence;rodičovství;emoce;prožívání;interakce;komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: family;adolescence;parenthood;emotions;experience;interactions;communication
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou pozičních a vztahových interakcí mezi rodiči a jejich dětmi na prahu dospělosti. Cílem práce je z teoretického hlediska zmapovat rodinu, charakteristické znaky současné české rodiny, modely její funkčnosti a dysfunkčnosti, interakce v rodině, komunikaci a emocionalitu v rodině, rodičovství a adolescenci. Praktická část obsahuje výzkumnou sondu ve vybraných rodinách s adolescentním dítětem. Cílem výzkumné sondy je zmapovat a popsat vztahové a poziční interakce mezi rodiči a jejich dětmi na prahu dospělosti a vyhodnotit rozdíly v percepci vybraných faktorů interakce a výchovy jednotlivých členů rodiny. Dalším cílem praktické části je odpovědět na otázky, jak vnímá vztahové a poziční interakce adolescent a jak rodič, dále jakou roli hraje v rodině uplatňování dominance a jakou roli hraje v rodině emocionalita. Na tyto otázky hledáme odpověď ve slovní a grafické interpretaci výsledků testu rodinného systému FAST a modifikovaného dotazníku ADOR. Přínosem práce je ukázka využití a propojení dvou odlišných výzkumných metod a jejich interpretace, která popisuje vztahové a poziční interakce mezi rodiči a jejich dětmi na prahu dospělosti a odkrývá rozdíly v hodnocení emocionálních interakcí a výchovných přístupů mezi adolescenty a jejich rodiči.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor paper deals with the issue of positional and relation interaction between parents and their children on the treshold of adulthood. The goal of this paper from a theoretical point of view is to map a family, characteristic features of a contemporary Czech family, types of functionality and dysfunctionality of a family, interaction in a family, communication and emotionality in a family, parenting and adolescence. The practical part of the paper contains a research probe in picked families with an adolescent child. The aim of the research probe is to map and describe relation and positional interactions between parents and their treshold-of-adulthood children and evaluate the differences in perception of chosen factors of interaction and upbringing of individual members of a family. Another target of the practical part is to answer the questions how an adolescent and a parent perceive relation and positional interactions, hereafter what part in a family performs an application of dominance and what part in a family performs an emotionality. We search for the answer to these questions in a verbal and graphic interpretation of the results of the family system test (FAST) and modified questionnaire ADOR. The contribution of the bachelor paper is a demonstration of usage and connection of two different investigative methods and their interpretation that describes the relation and positional interactions between parents and their children on the treshold of adulthood and unfolds the differences in evaluation of emotional interactions and educational approaches between adolescents and their parents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Tomsovic.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomsovic - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce256,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomsovic - oponent.pdfPosudek oponenta práce263,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomsovic - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce114,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8099

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.