Title: Vztahové a poziční interakce mezi rodiči a jejich dětmi na prahu dospělosti
Other Titles: Ppositional and Relation Interaction between Parents and Their Children on the Treshold of Adulthood
Authors: Tomšovic, Jan
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8099
Keywords: rodina;adolescence;rodičovství;emoce;prožívání;interakce;komunikace
Keywords in different language: family;adolescence;parenthood;emotions;experience;interactions;communication
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou pozičních a vztahových interakcí mezi rodiči a jejich dětmi na prahu dospělosti. Cílem práce je z teoretického hlediska zmapovat rodinu, charakteristické znaky současné české rodiny, modely její funkčnosti a dysfunkčnosti, interakce v rodině, komunikaci a emocionalitu v rodině, rodičovství a adolescenci. Praktická část obsahuje výzkumnou sondu ve vybraných rodinách s adolescentním dítětem. Cílem výzkumné sondy je zmapovat a popsat vztahové a poziční interakce mezi rodiči a jejich dětmi na prahu dospělosti a vyhodnotit rozdíly v percepci vybraných faktorů interakce a výchovy jednotlivých členů rodiny. Dalším cílem praktické části je odpovědět na otázky, jak vnímá vztahové a poziční interakce adolescent a jak rodič, dále jakou roli hraje v rodině uplatňování dominance a jakou roli hraje v rodině emocionalita. Na tyto otázky hledáme odpověď ve slovní a grafické interpretaci výsledků testu rodinného systému FAST a modifikovaného dotazníku ADOR. Přínosem práce je ukázka využití a propojení dvou odlišných výzkumných metod a jejich interpretace, která popisuje vztahové a poziční interakce mezi rodiči a jejich dětmi na prahu dospělosti a odkrývá rozdíly v hodnocení emocionálních interakcí a výchovných přístupů mezi adolescenty a jejich rodiči.
Abstract in different language: The bachelor paper deals with the issue of positional and relation interaction between parents and their children on the treshold of adulthood. The goal of this paper from a theoretical point of view is to map a family, characteristic features of a contemporary Czech family, types of functionality and dysfunctionality of a family, interaction in a family, communication and emotionality in a family, parenting and adolescence. The practical part of the paper contains a research probe in picked families with an adolescent child. The aim of the research probe is to map and describe relation and positional interactions between parents and their treshold-of-adulthood children and evaluate the differences in perception of chosen factors of interaction and upbringing of individual members of a family. Another target of the practical part is to answer the questions how an adolescent and a parent perceive relation and positional interactions, hereafter what part in a family performs an application of dominance and what part in a family performs an emotionality. We search for the answer to these questions in a verbal and graphic interpretation of the results of the family system test (FAST) and modified questionnaire ADOR. The contribution of the bachelor paper is a demonstration of usage and connection of two different investigative methods and their interpretation that describes the relation and positional interactions between parents and their children on the treshold of adulthood and unfolds the differences in evaluation of emotional interactions and educational approaches between adolescents and their parents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Tomsovic.pdfPlný text práce3,11 MBAdobe PDFView/Open
Tomsovic - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce256,11 kBAdobe PDFView/Open
Tomsovic - oponent.pdfPosudek oponenta práce263,14 kBAdobe PDFView/Open
Tomsovic - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce114,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8099

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.