Název: Dopad nezaměstnanosti na psychiku člověka
Další názvy: The impact of unemployment on the human psyche
Autoři: Bánovčan, Dušan
Vedoucí práce/školitel: Kubíková, Kateřina
Oponent: Jiřincová, Božena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8102
Klíčová slova: důsledky nezaměstnanosti;nezaměstnanost;politika zaměstnanosti;psychika;práce;trh práce
Klíčová slova v dalším jazyce: consequences of unemployment;employment policy;labor market;psyche;unemployment;work
Abstrakt: Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Naší snahou bylo uvést nezaměstnanost a její možné dopady na člověka. Bakalářská práce v teoretické části popisuje nejdůležitější aspekty nezaměstnanosti a její souvislosti. Zahrnuje například význam práce pro člověka, trh práce, politiku zaměstnanosti, sociální, psychologické a ekonomické důsledky nezaměstnanosti, její průběh, vývoj apod. Tím tak dává základ pro následné výzkumné šetření, které je součástí empirické části bakalářské práce. V empirické části jsou tři kazuistiky, jejichž součástí je anamnéza a polostrukturovaný rozhovor. Výzkumným šetřením jsme si dali za úkol popsat nejzávažnější změny v životě člověka v důsledku ztráty zaměstnání. Chtěli jsme zjistit, jaký vliv má nezaměstnanost na život člověka jako jedince ve společnosti, čím ho omezuje a jaké možnosti mu případně přináší. Pro tuto potřebu jsme se dopady nezaměstnanosti na jedince zabývali z hlediska psychologického, sociálního, ale i ekonomického. Výsledky šetření nejsou nějakým způsobem překvapující, naopak jsou srovnatelné se závěry analogických výzkumů, které se nezaměstnaností zabývají. Podařilo se tak potvrdit předpoklad o důsledcích nezaměstnanosti na základě odborné literatury.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is divided into theoretical and practical. Our aim was to theoretically specify unemployment and its possible effects on humans. Bachelor thesis describes the most important aspects of unemployment and its context in the theoretical part. It covers for example importance of the work for human, labor market, employment policy, social, psychological and economic consequences of unemployment, its progress, development, etc. It will thus be the basis for subsequent research which is part of the empirical section of the thesis. The empirical part includes three case studies that include anamnesis and semistructured interview. Research survey, we set ourselves the task to describe the most important changes in human life due to job losses. We wanted to find out what effect unemployment has on the life of man as the individual in society what it restricts the possibilities and what if he brings. For this need we engaged in the impact of unemployment on individuals from psychological, social, but also economic perspective. The survey results are not surprising in any way, but are comparable with the findings of similar studies that deal with unemployment. We were able to confirm the assumption of the effect of unemployment on basis of scientific literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Banovcan.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Banovcan - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Banovcan - oponent.pdfPosudek oponenta práce281,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Banovcan - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce82,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8102

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.