Title: Srovnání psychologických směrů z hlediska determinace osobnosti
Other Titles: Comparison of psychological approaskes from the prespective of determination of individual´s personality
Authors: Roudová, Veronika
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8103
Keywords: psychika;determinace;determinanty;behaviorismus;neobehaviorismus;psychoanalýza;neopsychoanalýza;humanistická psychologie;persona;osobnost;id;ego;superego;vědomí;nevědomí;sebepojetí;archetyp;pudy;dědičnost
Keywords in different language: psyche;determination;determinants;psychoanalysis;neo-psychoanalysis;behaviorism;neo-behaviorism;humanistic psychology;id;ego;superego;consciousness;unconscious;oneselfconcept;archetyp;soil;heredity
Abstract: Cílem práce je srovnání psychologických směrů z hlediska determinace. Jedná se především o směry 20. století. Práce definuje pojem osobnost, ukazuje způsoby determinace a poukazuje na odlišnosti vnímání osobnosti. Popisuje směry, jako jsou psychoanalýza, neopsychoanalýza, behaviorismus a humanistická psychologie. U každého z těchto směrů jsou uvedeni jeho hlavní představitelé. U psychoanalýzy je to Sigmund Freud, Carl G. Jung a Alfred Adler. V neopsychoanalýze Erich Fromm, Anna Freudová, Karen Horneyová a Harry S. Sullivan.
Abstract in different language: My thesis focuses on comparison of psychological directions from the perspective of determination. Mainly, it concerns directions of the 20th century. The thesis defines the concept of personality, shows ways of determination and points out differences in perception of personality. It describes directions, such as psychoanalysis, neo-psychoanalysis, behaviorism and humanistic psychology. Their main representatives are mentioned with each of these directions. Psychoanalysis is represented by Sigmund Freud, Carl G. Jung and Alfred Adler. Neo-psychoanalysis is represented by Erich Fromm, Anna Freud, Karen Horney and Harry S. Sullivan. Behaviorism is represented by John B. Watson, Clark L. Hull and Burrhus F. Skinner. A. Maslow and C. R. Rogers represent humanistic psychology. Psychoanalysis and neo-psychoanalysis concentrate on unawareness, behaviorism focuses on study of human behavior through observable facts and humanistic psychology focuses on human experience.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Roudova.pdfPlný text práce544 kBAdobe PDFView/Open
Roudova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,26 kBAdobe PDFView/Open
Roudova - oponent.pdfPosudek oponenta práce249,72 kBAdobe PDFView/Open
Roudova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce116,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.