Název: Srovnání psychologických směrů z hlediska determinace osobnosti
Další názvy: Comparison of psychological approaskes from the prespective of determination of individual´s personality
Autoři: Roudová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Holeček, Václav
Oponent: Kosíková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8103
Klíčová slova: psychika;determinace;determinanty;behaviorismus;neobehaviorismus;psychoanalýza;neopsychoanalýza;humanistická psychologie;persona;osobnost;id;ego;superego;vědomí;nevědomí;sebepojetí;archetyp;pudy;dědičnost
Klíčová slova v dalším jazyce: psyche;determination;determinants;psychoanalysis;neo-psychoanalysis;behaviorism;neo-behaviorism;humanistic psychology;id;ego;superego;consciousness;unconscious;oneselfconcept;archetyp;soil;heredity
Abstrakt: Cílem práce je srovnání psychologických směrů z hlediska determinace. Jedná se především o směry 20. století. Práce definuje pojem osobnost, ukazuje způsoby determinace a poukazuje na odlišnosti vnímání osobnosti. Popisuje směry, jako jsou psychoanalýza, neopsychoanalýza, behaviorismus a humanistická psychologie. U každého z těchto směrů jsou uvedeni jeho hlavní představitelé. U psychoanalýzy je to Sigmund Freud, Carl G. Jung a Alfred Adler. V neopsychoanalýze Erich Fromm, Anna Freudová, Karen Horneyová a Harry S. Sullivan.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis focuses on comparison of psychological directions from the perspective of determination. Mainly, it concerns directions of the 20th century. The thesis defines the concept of personality, shows ways of determination and points out differences in perception of personality. It describes directions, such as psychoanalysis, neo-psychoanalysis, behaviorism and humanistic psychology. Their main representatives are mentioned with each of these directions. Psychoanalysis is represented by Sigmund Freud, Carl G. Jung and Alfred Adler. Neo-psychoanalysis is represented by Erich Fromm, Anna Freud, Karen Horney and Harry S. Sullivan. Behaviorism is represented by John B. Watson, Clark L. Hull and Burrhus F. Skinner. A. Maslow and C. R. Rogers represent humanistic psychology. Psychoanalysis and neo-psychoanalysis concentrate on unawareness, behaviorism focuses on study of human behavior through observable facts and humanistic psychology focuses on human experience.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Roudova.pdfPlný text práce544 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Roudova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Roudova - oponent.pdfPosudek oponenta práce249,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Roudova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce116,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8103

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.