Title: Stravování dětí předškolního věku
Other Titles: Meals of preschool children
Authors: Karlovcová, Michaela
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Sudová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8111
Keywords: výživa;stravování;dítě;předškolní věk
Keywords in different language: nutrition;eating;children;preschool children
Abstract: Předkládaná bakalářská práce má název "Stravování dětí předškolního věku". Je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly, ve kterých jsou popsány základní principy racionální výživy. První kapitola je zaměřena na specifikaci dítěte předškolního věku a vývoj jeho stravovacích návyků. V druhé kapitole je pozornost zaměřena již samotné správné výživě dětí. Jsou zde podrobně popsány složky potravy, důležitost pitného režimu u dětí, rozložení jídla během celého dne a zásady správné výživy. Další kapitola pojednává především o nezdravém způsobu výživy a jejích následcích. Zejména o obezitě, jejím vzniku, prevenci a léčbě. Poslední kapitola je věnována velmi chvályhodnému projektu "Zdravá mateřská škola" a jeho hlavním zásadám, do kterých patří i správná výživa.V rámci praktické části byla provedena analýza spotřebního koše tří jídelníčků mateřských škol v Plzni. Výsledky analýzy jsou zde podrobně popsány a je zde uvedené i možné návrhy na zlepšení stravy ve vybraných školkách.
Abstract in different language: This bachelor thesis, called "Meals of preschool children". It consists of theoretical and practical parts. The theoretical part contains four chapters, describe the basic principles of rational nutrition. First one is focused on the specification of preschool age and the development of his eating habits. In the second chapter attention is paid already very good nutrition of children. There are described food components, the importance of drinking regimen for children, the distribution of food during the day and the principles of good nutrition. The next chapter deals primarily with the unhealthy nutrition and its consequences. Especially on obesity, its creation, prevention and treatment. The last chapter is devoted to a very laudable project "Healthy Kindergarten" and its main principles to which they belong and good nutrition. In the practical part, the analysis of the consumer basket of three diets nursery schools in Pilsen. Results of the analysis are described in detail and are listed here also possible suggestions for improving diets in selected nurseries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Karlovcova.pdfPlný text práce958,91 kBAdobe PDFView/Open
Karlovcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce397,19 kBAdobe PDFView/Open
Karlovcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce455,91 kBAdobe PDFView/Open
Karlovcova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce108,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.