Název: Dětská kresba v předškolním období a její vliv na písemný projev žáků 1. třídy ZŠ.
Další názvy: Children's drawing in the preschool period and its influence on the writing skills of students of the first year of the primary school
Autoři: Grunertová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Wagnerová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8121
Klíčová slova: dětská kresba;vývoj;význam;grafomotorika;diagnostika;písemný projev;pracovní návyky;zvláštnosti kresby;výzkumná činnost;pozorování
Klíčová slova v dalším jazyce: children's drawing;development;importance;graphomotor skills;diagnostics;writing;work babits;traits drawings;research activities;observation
Abstrakt: Má diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám celkovou problematikou dětské kresby a jejím vlivem na písemný projev žáků 1. třídy ZŠ. Na začátku mé teoretické části je popsán význam dětské kresby a výtvarný projev dítěte z vývojového hlediska. Důležitou částí je kapitola zabývající se rozvojem hrubé motoriky, jemné motoriky, grafomotoriky a pracovními návyky při kreslení a psaní, které velmi úzce souvisí se správným zvládnutím všech výtvarných činností. Závěrem této části uvádím zvláštnosti kresby, projektivní diagnostické metody, testy a rámcové vzdělávací dokumenty, kde je problematika kresby a psaní zmíněna. Hlavní částí mé diplomové práce je dlouhodobá výzkumná činnost, která je umístěna v praktické části. Zaměřila jsem se na pozorování a zkoumání jednoho dítěte z hlediska psychomotorického vývoje a vývoje kresby, shromažďovala materiály, kresby, fotografie a písemné projevy. V závěru se zabývám porovnáním zjištěných informací se všeobecně platnými normami dětského vývoje, stanoveným předpokladem a v neposlední řadě výsledky tohoto předpokladu.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the general issue of children's drawing and its influence on the writing skills of students in their first year of primary school. At the beginning of the theoretical part, the importance of of children's drawing and art work from the perspective of the child's development is described A very important section is the chapter dealing with the development of gross motor skills, fine motor skills, graphomotor skills and work habits in drawing and writing, which are closely connected with the proper mastery of all art activities. In the end the theoretical part mentions particularities of drawing, projective diagnostic methods, tests and lists educational documents discussing the issues of drawing and writing. The main part of mythesis is a long term research, which is presented in the practical part. I focused on observation and exploration of one child in terms of psychomotor skills development and development of drawing skills, I gathered material, drawings, photos and writing instances. In the end I deal with comparison of the gathered information with the general standards of child's development, as well as with hypotheses, research methods and finally with the results of the identified hypotheses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
grunertova_vp.pdfPosudek vedoucího práce300,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
grunertova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce91,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grunertova_obh.pdfPosudek oponenta práce656,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8121

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.