Title: Vybrané kapitoly ze Stráže (okres Tachov)
Other Titles: Selected chapters from the history of Stráž (district Tachov)
Authors: Chvátalová, Pavla
Advisor: Stočes, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8127
Keywords: Stráž;Neustadtl;obyvatelstvo;sčítání obyvatelstva 1921;historická demografie;státní hospodářství;infekční nemoci;porodnost;úmrtnost;1. světová válka;povolání;archiv
Keywords in different language: Stráž;Neustadtl;population;census 1921;the historical demography;public management;infectious diseases;fertility;mortality;World War I;occupation;archive
Abstract: Diplomová práce se zabývá historicko-demografickou analýzou obyvatelstva Stráže na základě sčítání lidu 1921. Hodnotí hospodářskou situaci ve Stráži a srovnává ji se situací celorepublikovou. Zkoumá problematiku bydlení, nemocí, věku, porodnosti, úmrtnosti a povolání místního obyvatelstva, výsledky jsou přehledně znázorněny v grafech. Jedním z cílů práce je zjistit příčinu markantního úbytku obyvatelstva oproti roku 1910 a dohledat počet a jména obětí 1. světové války. Dalším podstatným úkolem je výzkum sociálního postavení žen v tehdejší společnosti ve Stráži na základě jejich povolání. Tyto analýzy jsou doplněny konkrétními příklady, které byly získány studiem archivních dokladů.
Abstract in different language: This diploma deals with the historical-demographic analysis of the population Stráž based on Census 1921. It assesses the economic situation in Stráž and compares it with the situation countrywide. It examines the issues of housing, disease, age, fertility, mortality and occupation of local population, the results are clearly shown in the graphs. One of the aims of this work is to determine the cause of the conspicuous decline in population compared to 1910 and trace the number and names of the victims of the World War I. Another important task is to research the social status of women in the society of Stráž on the basis of their profession. These analyzes are supplemented by specific examples, which were obtained by studying archival documents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Chvatalova-2013.pdfPlný text práce5,53 MBAdobe PDFView/Open
chvatalova_vp.pdfPosudek vedoucího práce414,13 kBAdobe PDFView/Open
chvatalova_op.pdfPosudek oponenta práce426,47 kBAdobe PDFView/Open
chvatalova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce104,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.