Název: Vybrané kapitoly ze Stráže (okres Tachov)
Další názvy: Selected chapters from the history of Stráž (district Tachov)
Autoři: Chvátalová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Stočes, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8127
Klíčová slova: Stráž;Neustadtl;obyvatelstvo;sčítání obyvatelstva 1921;historická demografie;státní hospodářství;infekční nemoci;porodnost;úmrtnost;1. světová válka;povolání;archiv
Klíčová slova v dalším jazyce: Stráž;Neustadtl;population;census 1921;the historical demography;public management;infectious diseases;fertility;mortality;World War I;occupation;archive
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá historicko-demografickou analýzou obyvatelstva Stráže na základě sčítání lidu 1921. Hodnotí hospodářskou situaci ve Stráži a srovnává ji se situací celorepublikovou. Zkoumá problematiku bydlení, nemocí, věku, porodnosti, úmrtnosti a povolání místního obyvatelstva, výsledky jsou přehledně znázorněny v grafech. Jedním z cílů práce je zjistit příčinu markantního úbytku obyvatelstva oproti roku 1910 a dohledat počet a jména obětí 1. světové války. Dalším podstatným úkolem je výzkum sociálního postavení žen v tehdejší společnosti ve Stráži na základě jejich povolání. Tyto analýzy jsou doplněny konkrétními příklady, které byly získány studiem archivních dokladů.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma deals with the historical-demographic analysis of the population Stráž based on Census 1921. It assesses the economic situation in Stráž and compares it with the situation countrywide. It examines the issues of housing, disease, age, fertility, mortality and occupation of local population, the results are clearly shown in the graphs. One of the aims of this work is to determine the cause of the conspicuous decline in population compared to 1910 and trace the number and names of the victims of the World War I. Another important task is to research the social status of women in the society of Stráž on the basis of their profession. These analyzes are supplemented by specific examples, which were obtained by studying archival documents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Chvatalova-2013.pdfPlný text práce5,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chvatalova_vp.pdfPosudek vedoucího práce414,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chvatalova_op.pdfPosudek oponenta práce426,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chvatalova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce104,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8127

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.