Title: Hannah Arendtová a její podíl na formování teorie totalitarismu
Other Titles: Hannah Arendt and her contribution to the formation of the theory of totalitarianism
Authors: Mašek, František Jan
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Kodet, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8137
Keywords: Hannah Arendtová;teorie totalitarismu;moderní společnost;masová společnost;totalitní hnutí;ideologie;teror;imperialismus
Keywords in different language: Hannah Arendt;theory of totalitarianism;modern society;mass society;totalitarian movement;ideology;terror;imperialism
Abstract: Diplomová práce se zabývá podílem Hannah Arendtové na formování teorie totalitarismu. Cílem práce je přispět k lepšímu pochopení myšlenek, kterými Hannah Arendtová obohatila teorii totalitarismu a zhodnotit její podíl na formování této teorie. Práce je tvořena čtyřmi kapitolami včetně úvodu a závěru. První kapitola se věnuje životu a hlavním dílům Hannah Arendtové. Druhá kapitola práce je věnována teorii totalitarismu. Třetí kapitola se zabývá teorií totalitarismu v díle Hannah Arendtové a hlavnímu přínosu Arendtové k této teorii. Čtvrtá kapitola je věnována kritické reflexi přínosu Hannah Arendtové k teorii totalitarismu.
Abstract in different language: Thesis deals with Hannah Arendt and her contribution to the formation of the theory of totalitarianism. The main goal of this thesis is to contribute to better understanding of ideas, which Hannah Arendt enriched the theory of totalitarianism, and to evaluate her contribution to this theory. This work consists of four chapters except the introduction and the conclusion. The introduction is followed by a chapter about live and main works of Hannah Arendt. The second chapter of this thesis is devoted to the theory of totalitarianism. The third chapter is mainly about Hannah Arendt´s theory of totalitarianism and the main contribution Arendt to this theory. In the fourth chapter author writes about a critical reflection of the contribution Hannah Arendt to the theory of totalitarianism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Frantisek Jan Masek.pdfPlný text práce692,91 kBAdobe PDFView/Open
Masek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce941,14 kBAdobe PDFView/Open
Masek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce943,8 kBAdobe PDFView/Open
Masek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce370,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.