Název: Středoasyrské zákony
Další názvy: Middle Assyrian Laws
Autoři: Kubelová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Šašková, Kateřina
Oponent: Charvát, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8211
Klíčová slova: Asýrie;středoasyrské období;Tiglatpilesar I.;sociální stratifikace v Asýrii;Právní zrcadlo asyrské ženy;trestné činy v Asýrii;sankce v Asýrii;postavení ženy;středoasyrské manželství;středoasyrská rodina;věno a dary
Klíčová slova v dalším jazyce: Assyria;middle assyrian period;Tiglath-Pileser I;social stratification in Assyria;Mirror of Assyrian woman;offences in Assyria;sanctions in Assyria;status of woman;middle assyrian marriage;middle assyrian family;dowry and gifts
Abstrakt: Tato bakalářská práce sumarizuje dostupné informace týkající se tématu středoasyrských zákonů. V práci je uveden i historický kontext doby. Středoasyrské zákony jsou nejprve rozebrány jako celek - probíráno je jejich naleziště, dnešní umístění či charakter. Dále následuje popis jednotlivých tabulek a znění jejich paragrafů. Poměrně velký prostor je věnován tabulce A, která se zabývá trestnými činy spáchanými ženou či na ženě. Práce také obsahuje popis sociální stratifikace v Asýrii, postavení ženy a fungování manželství. V neposlední řadě jsou v práci osvětleny zákony týkající se dědického řízení, nakládání s movitým či nemovitým majetkem nebo lodní dopravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This work summarizes available information on topic of Middle Assyrian Laws. Historical context is also shown. Middle Assyrian Laws are first analyzed as a whole - their site, today's location or character are discussed. This is followed by description of the tablets and the meaning of their paragraphs. Relatively large space is devoted to the tablet A which deals with offences committed by woman or committed on woman. This work also contains a description of social stratification in Assyria, status of woman and working of marriage. Last but not least there are explained laws relating to heirship, disposing of movable or immovable property or river transport in the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
STREDOASYRSKE ZAKONY - BP.pdfPlný text práce770,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubelova.pdfPosudek vedoucího práce272,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubelova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce272,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubelova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce109,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8211

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.