Title: Středoasyrské zákony
Other Titles: Middle Assyrian Laws
Authors: Kubelová, Jana
Advisor: Šašková, Kateřina
Referee: Charvát, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8211
Keywords: Asýrie;středoasyrské období;Tiglatpilesar I.;sociální stratifikace v Asýrii;Právní zrcadlo asyrské ženy;trestné činy v Asýrii;sankce v Asýrii;postavení ženy;středoasyrské manželství;středoasyrská rodina;věno a dary
Keywords in different language: Assyria;middle assyrian period;Tiglath-Pileser I;social stratification in Assyria;Mirror of Assyrian woman;offences in Assyria;sanctions in Assyria;status of woman;middle assyrian marriage;middle assyrian family;dowry and gifts
Abstract: Tato bakalářská práce sumarizuje dostupné informace týkající se tématu středoasyrských zákonů. V práci je uveden i historický kontext doby. Středoasyrské zákony jsou nejprve rozebrány jako celek - probíráno je jejich naleziště, dnešní umístění či charakter. Dále následuje popis jednotlivých tabulek a znění jejich paragrafů. Poměrně velký prostor je věnován tabulce A, která se zabývá trestnými činy spáchanými ženou či na ženě. Práce také obsahuje popis sociální stratifikace v Asýrii, postavení ženy a fungování manželství. V neposlední řadě jsou v práci osvětleny zákony týkající se dědického řízení, nakládání s movitým či nemovitým majetkem nebo lodní dopravy.
Abstract in different language: This work summarizes available information on topic of Middle Assyrian Laws. Historical context is also shown. Middle Assyrian Laws are first analyzed as a whole - their site, today's location or character are discussed. This is followed by description of the tablets and the meaning of their paragraphs. Relatively large space is devoted to the tablet A which deals with offences committed by woman or committed on woman. This work also contains a description of social stratification in Assyria, status of woman and working of marriage. Last but not least there are explained laws relating to heirship, disposing of movable or immovable property or river transport in the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STREDOASYRSKE ZAKONY - BP.pdfPlný text práce770,49 kBAdobe PDFView/Open
Kubelova.pdfPosudek vedoucího práce272,19 kBAdobe PDFView/Open
Kubelova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce272,5 kBAdobe PDFView/Open
Kubelova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce109,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.