Title: Poetika Viktora Pelevina - představitele ruského postmodernismu (překlad povídky V.Pelevina Nika)
Other Titles: Poetism of Viktor Pelevin - representative of Russian postmodernism (translate short story "Nika"
Authors: Nágr, Vladimír
Advisor: Sováková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8238
Keywords: postmodernismus;Nika;Viktor Olegovič Pelevin;životopis;Ivan Alexejevič Bunin;Lehký dech
Keywords in different language: postmodernism;Nika;Viktor Olegovitch Pelevin;biography;Ivan Alexejevitch Bunin;Light breathing
Abstract: Tato diplomová práce ve svém úvodu charakterizuje současný postmodernismus v literatuře, s důrazem na ruská specifika tohoto literárního proudu. Dále je v práci popsán život a dílo jednoho z hlavních představitelů ruského postmodernismu, Viktora Olegoviče Pelevina. Seznamuje s jeho tvůrčí evolucí a tím, proč jsou právě jeho romány jedněmi z nejpopulárnějších v Rusku. Jakými tématy se zabývá, a jaké literární prostředky ve svých dílech spisovatel používá. Další část práce se věnuje analýze Pelevinovy povídky ?Nika? a jejímu srovnání s povídkou Lehký dech spisovatele Ivana Bunina, jako jakési předlohy, které autor využil ke svému dílu. Následuje originální text povídky Nika a poté její umělecký překlad se stručným komentářem vztahujícím se k problematice jejího překladu. Cílem diplomové práce, je přiblížit současnou ruskou postmodernistickou literaturou a rozborem a překladem díla Nika seznámit s jejím hlavním představitelem Viktorem Pelevinem.
Abstract in different language: My thesis begins with characteristics of a present postmodernism in literature with the emphasis on Russian specifics of this literary trend. Then the life and work of Viktor Olegovich Pelevin one of the main representatives of Russian postmodernism is described in the thesis. You get acquainted with his creative evolution and with the fact why just his novels belong to the most popular in Russia. What themes are dealt with and what kind of literary devices is used by the author in his work. The next part of the thesis is devoted to analysis of Pelevin?s short story Nika and its comparison with the short story Light Breathing(Legkoe dykhanie 1915) of the writer Ivan Bunin as a literary model which the author used to his work. Then the original script of the short story Nika is followed by its artistic translation with a brief ommentary involving its translation issues. The aim of my thesis is to make more visible the present Russian postmodernist literature and with the help of analysis and translation of the work Nika to get you acquainted with its main representative Viktor Pelevin.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Nagr.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
VEDOUCI Nagr.pdfPosudek vedoucího práce682,52 kBAdobe PDFView/Open
OPONENT Nagr.pdfPosudek oponenta práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh - Nagr.pdfPrůběh obhajoby práce265,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.