Název: Jednoduché testovací metody zjišťování elektromagnetické kompatibility
Další názvy: Simple Testing Metods for EMC
Autoři: Jadlovský, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Skála, Jiří
Skála, Jiří
Oponent: Kubík, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8248
Klíčová slova: elektromagnetická kompatibilita;elektromagnetická odolnost;vyzařování;elektrostatický výboj;nízkoenergetické širokopásmové impulsy;magnetické pole síťového kmitočtu 50Hz;vysokofrekvenční elektromagnetické pole
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic compatibility;electromagnetic immunity and emissions;electrostatic discharge;low-energy wideband pulses;magnetic field power frequency 50 Hz;high-frequency electromagnetic field
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh alternativních měřících metod zjišťování elektromagnetické kompatibility v oblasti odolnosti a vyzařování. Cílem práce je přiblížit se výsledkům normovaných postupů. Návrh bude realizován běžnými elektronickými zařízeními, neboť alternativní postup by mohl použít každý, kdo by měl zájem provést přibližný informační test elektromagnetické kompatibility bez použití nákladných normovaných zařízení. Realizace byla provedena u zkoušek odolnosti proti elektrostatickým impulsům, odolnosti proti nízkoenergetickým širokopásmovým impulsům, odolnosti vůči magnetickým polím síťového kmitočtu 50Hz a realizaci měřících sond pro zjišťování elektrického a magnetického pole ve vysokofrekvenční oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis focuses on the design of the alternative methods for measuring the electromagnetic compatibility of immunity and radiation. The aim is to approach the results of the standardized procedures. The design will be realized by the conventional electronic devices. An alternative test could be used by anyone, who would want to have an approximate information test of electromagnetic compatibility, without using some expensive standard equipment. The implementation was performed the immunity tests against electrostatic impulses, immunity to the low-energy wideband pulse, immunity to magnetic fields power frequency 50 Hz and implementation of the measuring probes for the detection of the electric and magnetic fields in the high-frequency electromagnetic area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce64,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053491_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053491_oponent.pdfPosudek oponenta práce408,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053491_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce107,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8248

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.