Title: Jednoduché testovací metody zjišťování elektromagnetické kompatibility
Other Titles: Simple Testing Metods for EMC
Authors: Jadlovský, Ondřej
Advisor: Skála, Jiří
Skála, Jiří
Referee: Kubík, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8248
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;elektromagnetická odolnost;vyzařování;elektrostatický výboj;nízkoenergetické širokopásmové impulsy;magnetické pole síťového kmitočtu 50Hz;vysokofrekvenční elektromagnetické pole
Keywords in different language: electromagnetic compatibility;electromagnetic immunity and emissions;electrostatic discharge;low-energy wideband pulses;magnetic field power frequency 50 Hz;high-frequency electromagnetic field
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh alternativních měřících metod zjišťování elektromagnetické kompatibility v oblasti odolnosti a vyzařování. Cílem práce je přiblížit se výsledkům normovaných postupů. Návrh bude realizován běžnými elektronickými zařízeními, neboť alternativní postup by mohl použít každý, kdo by měl zájem provést přibližný informační test elektromagnetické kompatibility bez použití nákladných normovaných zařízení. Realizace byla provedena u zkoušek odolnosti proti elektrostatickým impulsům, odolnosti proti nízkoenergetickým širokopásmovým impulsům, odolnosti vůči magnetickým polím síťového kmitočtu 50Hz a realizaci měřících sond pro zjišťování elektrického a magnetického pole ve vysokofrekvenční oblasti.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis focuses on the design of the alternative methods for measuring the electromagnetic compatibility of immunity and radiation. The aim is to approach the results of the standardized procedures. The design will be realized by the conventional electronic devices. An alternative test could be used by anyone, who would want to have an approximate information test of electromagnetic compatibility, without using some expensive standard equipment. The implementation was performed the immunity tests against electrostatic impulses, immunity to the low-energy wideband pulse, immunity to magnetic fields power frequency 50 Hz and implementation of the measuring probes for the detection of the electric and magnetic fields in the high-frequency electromagnetic area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce64,97 MBAdobe PDFView/Open
053491_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,61 kBAdobe PDFView/Open
053491_oponent.pdfPosudek oponenta práce408,63 kBAdobe PDFView/Open
053491_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce107,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.