Název: Porovnání analytického a numerického řešení telegrafních rovnic
Další názvy: Analytical and Numerical Comparison of the Telegraph Equation Solution
Autoři: Bečka, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Kotlan, Václav
Kotlan, Václav
Oponent: Hamar, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8259
Klíčová slova: přenosové vedení;telegrafní rovnice;harmonický ustálený stav;rozprostřené parametry;Wendroffova diferenční aproximace;metoda konečných diferencí
Klíčová slova v dalším jazyce: transmission line;telegraph equation;harmonic steady state;spread parameters;Wendroff difference approximation;finite difference method
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o~porovnání analytického a numerického řešení telegrafních rovnic a možnostech modelování některých nestandardních jevů na vedení. Pro numerické řešení byla zvolena metoda konečných diferencí založená na Wendroffově diferenční aproximaci. Jako příklady byla vybrána trakční vedení a trojfázové vedení s~zemním lanem na stožárech Soudek a Donau. V~případě trakčního vedení jsou řešeny dva příklady. Oba tyto případy jsou řešeny analyticky a numericky a následně jsou tyto výsledky porovnávány. Dále jsou zde uvedeny příklady trakčního vedení napájeného zdrojem napětí o~vyšší frekvenci pro simulaci odrazů. Poslední část se týká příkladů trojfázového vedení včetně simulace úderu blesku do zemního lana.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with analytical and numerical comparison of the telegraph equation solution and with some non-standard phenomena on transmission line modeling. For numerical solution, the finite difference method based on Wendroff's diffrerential aproximation was chosen. Traction line and three-phase transmission line with earth wire on tower Soudek and Donau were chosen as examples. In case of traction line two examples are solved. Both examples are solved analytically and numerically and then the results are compared. Next, there are provided the examples of traction line supplied by the voltage source with higher frequency for reflections simulation are given. Last section is concerned with three-phase transmission line examples including the lightning strike.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BeckaS - Porovnani analytickeho a numerickeho reseni telegrafnich rovnic.pdfPlný text práce4,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053507_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053507_oponent.pdfPosudek oponenta práce409,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053507_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8259

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.