Title: Porovnání analytického a numerického řešení telegrafních rovnic
Other Titles: Analytical and Numerical Comparison of the Telegraph Equation Solution
Authors: Bečka, Stanislav
Advisor: Kotlan, Václav
Kotlan, Václav
Referee: Hamar, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8259
Keywords: přenosové vedení;telegrafní rovnice;harmonický ustálený stav;rozprostřené parametry;Wendroffova diferenční aproximace;metoda konečných diferencí
Keywords in different language: transmission line;telegraph equation;harmonic steady state;spread parameters;Wendroff difference approximation;finite difference method
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o~porovnání analytického a numerického řešení telegrafních rovnic a možnostech modelování některých nestandardních jevů na vedení. Pro numerické řešení byla zvolena metoda konečných diferencí založená na Wendroffově diferenční aproximaci. Jako příklady byla vybrána trakční vedení a trojfázové vedení s~zemním lanem na stožárech Soudek a Donau. V~případě trakčního vedení jsou řešeny dva příklady. Oba tyto případy jsou řešeny analyticky a numericky a následně jsou tyto výsledky porovnávány. Dále jsou zde uvedeny příklady trakčního vedení napájeného zdrojem napětí o~vyšší frekvenci pro simulaci odrazů. Poslední část se týká příkladů trojfázového vedení včetně simulace úderu blesku do zemního lana.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with analytical and numerical comparison of the telegraph equation solution and with some non-standard phenomena on transmission line modeling. For numerical solution, the finite difference method based on Wendroff's diffrerential aproximation was chosen. Traction line and three-phase transmission line with earth wire on tower Soudek and Donau were chosen as examples. In case of traction line two examples are solved. Both examples are solved analytically and numerically and then the results are compared. Next, there are provided the examples of traction line supplied by the voltage source with higher frequency for reflections simulation are given. Last section is concerned with three-phase transmission line examples including the lightning strike.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BeckaS - Porovnani analytickeho a numerickeho reseni telegrafnich rovnic.pdfPlný text práce4,49 MBAdobe PDFView/Open
053507_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,99 kBAdobe PDFView/Open
053507_oponent.pdfPosudek oponenta práce409,75 kBAdobe PDFView/Open
053507_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.